Økonomiske utfordringer

Året 2018 kom ut med et mindreforbruk på 6,55 mill. kr, og en vesentlig årsak var at flere vedtatte bevilgninger ble skjøvet ut i tid. Derfor har kommunestyret vedtatt at disse pengene skal gå inn i driften inneværende år. Årsprognosen per 2. tertial 2019 viser nå et antatt negativt netto driftsresultat med 6,05 mill. kr. Ved å legge inn fjorårets overskudd samt justere for endringer gjennom årets 8 første måneder og virkning av prognose for pensjonsoppgjør, ser det ut til at årsresultatet for 2019 beregnes å gi et mindreforbruk med 1,053 mill. kr.

Rådmannen skriver videre:

Det er verd å merke seg at situasjonen neste år vil bli mye mer krevende dersom året 2019 skulle komme ut med merforbruk. Da vil man måtte dekke dette inn, til forskjell fra i år der fjorårets mindreforbruk ble tilført


Formannskapet har følgende saker til behandling tirsdag neste uke:

  • 2. tertialrapport 2019
  • Høring - Fritt skolevalg, endring i forskrift til opplæringsloven
  • Referatsaker

Saksdokumenter 

Kontaktinformasjon