Følgende saker står på sakslista:

 • Årsmelding 2016 og årsregnskap 2016, samt disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
 • Forlenget avdragstid til 40 år og ekstraordinær nedbetaling av lån i Kommunalbanken
 • 1. tertialrapport 2017
 • Etablering av idrettspark og aktivitetsanlegg
 • Kostnader ved utvidede åpningstider i barnehagen
 • Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt - Ellel ministries Norge
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt - Fredheim leirsted
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt - Iveland frivilligsentral
 • Delegeringsreglement for Iveland kommune
 • Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Iveland kommune
 • Opsjonsavtale
 • Høringsinnspill - Konseptvalgutredning for Sivilforsvaret

Saksdokumentene finner du i tilknytning til denne artikkelen.