Endrer husbebyggelse og lekeplass

I korte trekk går endringene ut på følgende:

Byggeområdene B1, B2, B7.1 og B7.2 med tilhørende veggrunn, friluftsområde og avsatte lekeplasser:

  • B1 og B2 omreguleres fra konsentrert småhusbebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse
  • Avgrensing av B1 justeres noe etter undersøkt grunnforhold og felles adkomstveg flyttes fra nordsiden til vestsiden av området
  • Felles lekeplass FL1 flyttes til felles parkeringsplass vest for B2. Felles lekeplass FL2 går ut
  • I bestemmelsene blir bestemmelser om takvinkel blir tatt ut. Det blir gjort tilpasning av bestemmelser om utnyttingsgrad. Videre er det gjort detaljerte bestemmelser om byggehøyde

Aktuelle dokument:

Evt innspill til endringer kan sendes enhetsleder Egil Mølland innen 10. mars 2021.

Kontaktinformasjon