Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline28. mai kl. 18:26

Besøkstans ved omsorgssenteret opphørt

Besøksstans er opphevet, men besøksrestriksjoner gjelder fortsatt. 

Les mer clear
error_outline19. mai kl. 10:13

Tilskudd til bygging av ny bolig

Iveland kommunestyre har vedtatt et reglement for tilskudd til bygging av ny bolig i Iveland kommune.

Les mer clear

Matrikkel - retting

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).  Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes videre dit. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning (eller tilsvarende) kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

Målgruppe

Grunneiere og festere

Kriterier/vilkår

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ikke kreve gebyr for retting.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se 
Matrikkellova § 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining
Matrikkelforskriften § 10 Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv.

Lover

Forvaltningsloven
Matrikkellova

Forskrifter

Matrikkelforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du fremsetter krav om retting overfor kommunen. Hvis rettingen gjelder opplysninger som angår en annen instans, vil kommunen sende kravet videre dit for avgjørelse, eventuelt til uttalelse.

Vedlegg

Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt. Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er hentet inn opprinnelig. I mange tilfeller vil retting i matrikkelen være en rent administrativ oppgave uten at det gjøres noe vedtak. Parter som endringen vil ha betydning for, skal underrettes.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klagemulighet

Hvis du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Drift og utvikling
Postadresse:Frikstadveien 20
Besøksadresse:4724 IVELAND

Kontaktpersoner

Navn:Knut Gunnar Solberg
Tittel:Avdelingsingeniør
Telefon:37 96 12 00
Mobil:48107980
Epost:knut.gunnar.solberg@iveland.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-02 13:43
Gyldig til2020-12-15