Fylkeskommunen dekker 50% av kostnadene

I saksutredningen kunne man lese følgende:

Iveland kommune søker om midler til å etablere belysning med 16 master langs gang- og sykkelvei på fv 403 vest for kommunesenteret Åkle. Strekningen brukes aktivt av turgåere og som skolevei. Bedre belysning vil gi økt trafikksikkerhet, økt bruk av gang- og sykkelveien i mørke/vinterhalvåret og fange opp framtidig sentrumsnær bebyggelse i reguleringsplan «Hiltveitåsen». Mastene er satt opp med en avstand på om lag 30 meter mellom hver mast, og hver mast er kostnadsberegnet til 25 000 kroner stykk. Totalt er kostnadene 400 000 kroner og kommunen søker om 200 000 kroner. 

Kommentar: Prosjektet innebærer belysning langs eksisterende gang- og sykkelveg, som vil øke både bruken og tryggheten blant de gående og syklende. 
På grunnlag av dette anbefaler fylkesrådmannen at det bevilges 200 000 kroner til tiltaket.

Fylkesutvalget var enig med sin fylkesrådmann i denne vurderingen.

Kontaktinformasjon

  • Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913-86518