Lytt til debattene

Hvert møte i kommunestyret vil bli sendt direkte via våre hjemmesider. Man kan lytte til debatten via egen lydfil som legges ut i samme artikkel som sakslista / saksdokumentene. Sendingen vil normalt starte 2-15 minutter før møtet tar til.

Lydfiler fra kommunestyret 2023

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2023.
 
Kommunestyret 13. april 2023:

Ordinær saksbehandling (del 1)
 • Innledning
 • Sommer- og vintervedlikehold av private veier
 • Endring i vedtektene for Nærings- og tiltaksfondet
 • Innkjøpssamarbeid i nye OFA IKS
 • Tall Ship Races - kommunal egenandel
 • Munch i kunst, musikk og tanke - Kommunalt tilskudd
 • Årsmelding 2022 - Iveland kontrollutvalg
 • Høringssvar til NOU 2023:3 Mer av alt - raskere
   
 • Høringssvar til NOU 2023:3 Mer av alt - raskere (del 2)
Ordinær saksbehandling (del 3)
 • Rapport forvaltningsrevisjon - Barn i lavinntektsfamilier i Iveland kommune
 • Årsmelding og årsregnskap for Regionalt næringsfond 2022 - Birkenes, Iveland og Lillesand kommune
 • Årsrapport fra NAV Midt-Agder 2022
 • Bemanning i barnehagene
   
 • Bemanning i barnehagene (del 4)

Ordinær saksbehandling (del 5)

 • Lokaler til utlån/utleie
 • Søknad om fritak for politisk verv
 • Informasjon om profil Vatnestrøm barnehage v/enhetsleder Beate Frigstad 

Kommunestyret 9. februar 2023:
 
Ordinær saksbehandling (del 1)
 • Høringsuttalselse - NOU 2022:13 Med videre betydning
 • Tiltak for å bedre kvalitet for barn i Vatnestrøm barnehage
 • Vedtektsendringer for Barnehagene i Iveland
Vedtektsendringer for Barnehagene i Iveland (del 2)
Vedtektsendringer for Barnehagene i Iveland (del 3)
 
Ordinær saksbehandling (del 4):
 • Vedtektsendringer for Barnehagene i Iveland
 • Retningslinjer ved overtallighet
 • Retningslinjer for fjernarbeid
 • Reglement for fleksibel arbeidstid
 • Steinsfoss tømmerrenne - årlig tilskudd
 • Debattheftet 2023: Evne og kraft til å bære - Mellomoppgjøret 2023
 • Regional plan for mobilitet for Agder 2023 - 2033 - Forslag til høringsuttalelse fra Iveland kommune
 • Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023 - 2050 - Forslag til høringsuttalelse fra Iveland kommune kommune
Ordinær saksbehandling (del 5)
 • Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023 - 2050 - Forslag til høringsuttalelse fra Iveland kommune kommune
 • Regional plan for senterstruktur og handel i Agder - Forslag til høringsuttalelse fra Iveland kommune

Ordinær saksbehandling (del 6)

 • Endring av selskapsform og godkjenning av selskapsavtale Agder Sekretariat
 • Flomsonekartlegging Otra
 • Tilskuddsordning til frivilligheten - retningslinjer
 • Fritak fra politiske verv
 • Bemanningsnorm i barnehagen

Ordinær saksbehandling (del 7)

 • Bemanningsnorm i barnehagen
 • Søknad om støtte til matutdeling
 • Interpellasjon / spørsmål til ordfører

Lydfiler fra kommunestyret 2022

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2022.

Kommunestyret 8. desember 2022:

Ordinær saksbehandling (del 1)

 • Gjenoppta ordningene med tilskudd til veivedlikehold og strøing av privat vei
 • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2023 
 • Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 (kort innledning)

Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 (del 2)
Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 (del 3)
Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 (del 4)

Ordinær saksbehandling (del 5)

 • Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 
 • Søknad om bytte av boligtomt 
 • Søknad om kjøp av tomt i Vatnestrøm industriområde 
 • Kollektiv transport i Iveland 

Ordinær saksbehandling (del 6)

 • Arrangementstøtte NM i orientering 2023 
 • Strategiplan idrett og friluftsliv - Spillemidler 2023 
 • Bosetting av flyktninger 2023 
 • Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer i Iveland kommune 
 • Møteplan politiske utvalg 2023 
 • Lokalhistorisk tiltak - Bok om Ivelandstrøya 
 • Etablerersenteret i Agder IKS - Selskapsavtalen 
 • Innspill til høring, NOU 2022- Inntektssystemet for kommunene 
 • Godkjenning av mandat for utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder 
 • Samarbeidsavtale mellom Iveland kommune og Agder politidistrikt 

Kommunestyret 3. november 2022:

Kommunestyret 20. oktober 2022:

Velkommen, informasjon ved Midt-Agder Friluftsråd (del 1) - litt dårlig lyd de første minuttene
Ordinær saksbehandling (del 2)

 • Kvalifisert for framtida 2022
 • Transport barnehagebarn Vatnestrøm -Skaiå
 • 2. tertialrapport
 • Samarbeid om Senter for forskning på folkehelse og levekår
 • Høringsinnspill strategi for kraftforedlende industri

Tilstandsrapport skolen 2021/2022 (del 3)
Tilstandsrapport skole og barnehage 2021/2022 (del 4)
Tilstandsrapport barnehage 2021/2022 + oppsummering skole og barnehage (del 5)
Informasjon fra NAV Midt-Agder (del 6)
Ordinær saksbehandling (del 7)

 • Lokaler Den norske kirke
 • Søknad om støtte til ekstraordinært høye strømkostnader
 • Tilføring av midler til Nærings- og tiltaksfondet
 • Interpellasjon fra Iveland Sp om eiendomsskatt (innledning)

Svar på interpellasjonen, informasjon om TV-aksjonen, avslutning (del 8)

Kommunestyret 8. september 2022:

Velkommen, informasjon ved Biskop Stein Reinertsen, innledende informasjon ved Midt-Agder barnevern (del 1)
Informasjon ved Midt-Agder barnevern (del 2)
Informasjon ved enhetsleder pleie og omsorg vedr "Pakkeforløp hjem" (kreftkoordinator) (del 3)
Ordinær saksbehandling (del 4)

 • Tilstandsrapport Midt-Agder barnevern 2021 
 • Søknad om tilskudd til barnefestival 
 • Tilskudd for utkjøring av mat fra Iveland omsorgssenteret 
 • Lokalhistoriske tiltak 
 • Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 (litt)

Ordinær saksbehandling (del 5)

 • Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 • Prinsippavklaring - Rullering av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 
 • Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2023 

Ordinær saksbehandling (del 6)

 • Ekstraordinær strømstøtte til dagligvareforretninger i Iveland kommune

Andre saker (uten lydfil):

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - fastsettelse av valgdag. 
 • TV-aksjon 2022 
 • Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator for Otra vassområde 
 • Samarbeidsavtale felles vannområdekoordinator for Tovdal vannområde 


Kommunestyret 16. juni 2022:

Ordinær saksbehandling (del 1)

 • Innledning / innspill fra ungdomsrådet om bestillingsbuss
 • Årsmelding og årsregnskap 2021 
 • 1. tertialrapport (del 2)
 • 1. tertialrapport (del 3)

Ordinær saksbehandling fortsetter (del 4)

 • Etablerersenter IKS - Bedre vilkår for vekstkraftige små og mellomstore bedrifter på Agder 
 • Mulig fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS 
 • Kvalifisert for framtida - nytt høringsutkast 
 • Endringer i vedtekter for barnehagene grunnet drift av SFO 
 • Revidering av SFO-vedtekter, Iveland kommune 
 • Revidering av ordensreglementet ved Iveland skole 
 • Revidering av ordensreglementet ved Iveland skole (del 5)

Ordinær saksbehandling fortsetter (del 6)

 • Innkomne anbud - Oppgradering av Ljoslandsveien 
 • Årsmelding og revidert regnskap Iveland sokn 2021 
 • Utvidet salgsbevilling 
 • Opprettelse av frivillighetsråd 
 • Frivillighetsåret 2022 - lokalt arrangement 
 • Fritak fra politiske verv 
 • Fritak fra politiske verv 
 • Referatsaker 
 • Referatsaker + God sommerhilsen fra ordfører (del 7


Kommunestyret 7. april 2022:

Kommuneplanens samfunnsdel v/ Bjørg Hellem Agder fylkeskommune del 1 og del 2
Overgang til politisk behandling (del 3)

Ordinær saksbehandling (del 4):

 • Behandling av forslag til planprogram for arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 (0:00)
 • Årsmelding 2021 Iveland kontrollutvalg (07:30)
 • Ungdomsrådet - møte og talerett (08:30)
 • Bosetting av flyktninger (19:40)

Ordinær saksbehandling (del 5):

 • Bosetting av flyktninger (fortsetter)
 • Selskapsavtale IKT Agder IKS (01:30)
 • Valg av representant og vararepresentant til Midt-Agder Friluftsråd sitt representantskapsmøte (02:45)
 • Høringsuttalelse fra Region Kristiansand - endringer i domstolstruktur og jordskifteretten (07:35)
 • Referatsaker 


Kommunestyret 10. februar 2022:

Del 1: Velkommen / innledning 
Del 2: Skolestruktur (lytt til debatten)
Del 3: Tre saker (lytt til debatten)

 • Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner (00:00)
 • Plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats 2022-2026 (06:30)
 • Startlån og boligtilskudd for Iveland kommune (15:00)

Del 4: Seks saker (lytt til debatten)

 • Samarbeid om vannkoordinator og organisering av Otra vannomårde (00:00)
 • Samarbeid om vannkoordinator og organisering av Tovdal vannområde (09:00)
 • Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Otravassdraget - Høringsuttale fra Iveland kommune (13:20)
 • Vertskommuneavtale Familie for første gang (26:30)
 • Søknad om støtte til klassetur (32:10)
 • Reglement for Administrasjonsutvalget i Iveland kommune (63:00)

Del 5: Tre saker (lytt til debatten)

 • Valg av representant ved utdeling av Voss stipend (00:25)
 • Debattheftet 2022 (04:10)
 • Interpellasjon fra Iveland H, FrP og AP (21:00)

Lydfiler fra kommunestyret 2021

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2021.

Kommunestyret 9. desember 2021 - del 1:
Lytt til debatten

 • Velkommen, innlegg fra ungdomsrådet 00:00
 • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 06:40
 • Økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 09:45 

Kommunestyret 9. desember 2021 - del 2:
Lytt til debatten

 • Økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 (hele fila)

Kommunestyret 9. desember 2021 - del 3:
Lytt til debatten

 • Strategiplan idrett og friluftsliv 00:00
 • Startlån og tilskudd fra Iveland kommune 03:10
 • Forespørsel om kjøp av kommunal grunn i Røyrmyrveien 08:05
 • Søknad om kjøp av kommunalt areal i Bakkane boligfelt 34:30
 • Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS 53:00

Kommunestyret 9. desember 2021 - del 4:
Lytt til debatten

 • Søknad om fritak fra politiske verv 00:00
 • Valg av representanter til Iveland ungdomsråd 13:30
 • Valg av representanter til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 17:30
 • Referatsaker 31:45

Kommunestyret 4. november 2021:
Lytt til sendingen

 • Velkommen / innledning
 • Rådmannens presentasjon av budsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025 (6:00)


Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 1:
Lytt til debatten

 • Kort innledning 
 • Statusrapport fra Midt-Agder barnevern (01:10)

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 2:
Lytt til debatten

 • Innledning / Velkommen
 • 2. tertialrapport 2021 (06:50)
 • Hovedplan vei og veinormal (15:20)
 • Kjøle- synings- og seremonirom (22:20)

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 3:
Lytt til debatten

 • Kjøle-, synings- og seremonirom

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 4:
Lytt til debatten

 • Kvalifisert for framtida - høringsutkast
 • Høringssvar tilskudd frivilligsentraler (08:55)
 • Museumsstrukturen i Agder - veien videre for Iveland kommune (13:10)
 • Tilstandsrapport for skolene 2020/2021 (19:30)

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 5:
Lytt til debatten

 • Tilstandsrapport for barnehagene 2020/2021
 • TV-akjsonen 2021 (21:40)
 • Møteplan politiske utvalg 2022 (27:00)


Kommunestyret 27. september 2021:
Lytt til debatten

 • Søknad om fritak fra politiske verv
 • Valg av medlem av formannskapet (07:30)
 • Valg av ordfører (og varaordfører (14:00)
 • Taler og hilsener (27:00)

Kommunestyret 9. september 2021 - del 1:
Lytt til debatten

 • Innledning/velkommen
 • Selvkost på feiertjenester (04:30)
 • Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale (09:30)
 • Kjøle, synings og sermonirom (15:40)

Kommunestyret 9. september 2021 - del 2:
Lytt til debatten

 • Kjøle, synings og sermonirom
 • Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 (12:40)
 • Lokalhistoriske tiltak (16:30)
 • Revisjon av vedtektene for Region Kristiansand (19:10)

Kommunestyret 9. september 2021 - del 3:
Lytt til debatten

 • Informasjonssaker v/rådgiver Lisa Eiken.
  (Mikrofon ble ikke brukt ved spørsmål / diskusjon. Derfor noe svak lyd innimellom)

Kommunestyret 14. juni 2021: 

Møteprotokoll fra møte

Kommunestyret 27. april 2021:

Kommunestyret 15. april 2021:
Vi beklager noe uklar lyd i enkelte saker.

Kommunestyret 18. mars 2021:

 • Interpellasjon fra representanten Jan Andre Myhren (H), om Iveland Høyre ønsker å belyse saksbehandling fra rådmann utover kommunestyrets vedtak 10.12.2020
 • Skolestruktur - utvide utredning
  Hele debatten (mp3)

Kommunestyret 11. februar 2021:

Lydfiler fra kommunestyret 2020

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2020.

Kommunestyret 10. desember 2020:

Kommunestyret 5. november 2020:

Kommunestyret 22. oktober 2020:
Vi har dessverre ingen lydfiler fra dagens møte grunnet tekniske utfordringer.

Kommunestyret 10. september 2020:

Kommunestyret 18. juni 2020:

Kommunestyret 11. juni 2020: 


Kommunestyret 16. april 2020:


Kommunestyre 23. mars 2020:

Kontaktinformasjon