Stor dag for Iveland kommune

Kommunestyret vedtok den 15. april 2021 at Iveland kommune skulle bli med i sertifiseringsordningen "Likestilt Arbeidsliv". 
Rådgiver Sarah Halleland har vært prosjektleder med ledergruppa, hovedvernombud og to hovedtillitsvalgte som arbeidsgruppe. Torsdag 18. november var det sertifiseringsmøte, og vi besto! Onsdag ettermiddag mottok vi beviset på at vi er en "likestilt kommune" under en tilstelning på Ernst hotel.   
Likestilt arbeidsliv Sarah
Rådgiver Sarah Halleland med sertifiseringsbeviset (klikk på bildet for større versjon)
 

Hva innebærer likestilt arbeidsliv?

Likestilt Arbeidsliv er en sertifiseringsordning som eies av Agder fylkeskommune som skal bidra til større grad av likestilling og mangfold i arbeidslivet.

Ved å bli sertifiserte får vi noen verktøy som kan bidra til å gi oss konkurransefortrinn ved for eksempel rekruttering, gir oss godt omdømme, bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø. Vi får også tilgang til verktøy for kartlegginger, kompetanseheving, utvikling og tiltak, læringsmoduler og handlingsplaner. Det vil bli enklere for oss å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering, likestilling og mot utenforskap og diskriminering i egen organisasjon. Det gir oss også verktøy og bistand til å oppnå myndighetens krav i Likestillings- og diskrimineringsloven, herunder aktivitets- og redegjørelsesplikten som det har blitt satt strengere krav til å rapportere på nå enn før. Redegjørelsen skal inngå i virksomhetens årsmelding eller et annet offentlig dokument, og skal inneholde den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten og hva vi gjøre for å oppfylle aktivitetsplikten. I tillegg skal det gjøres en lønnskartlegging annethvert år.

Sertifiseringsordningen består av syv innsatsområder:

  • Forankring – forankringsarbeid handler om å sikre at likestillings- og manfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å jobbe på i alle nivåer i virksomheten
  • Inkluderende arbeidsliv – et inkluderende arbeidsmiljø skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering
  • Rekruttering – det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet
  • Tilrettelegging – virksomheten har rom for arbeidstakere som krever varig eller midlertidig tilrettelegging av arbeidet
  • Heltidskultur – virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten
  • Livsfase – virksomheten legger til rette for likestilt foreldreskap og tilrettelegger for fleksible løsninger
  • Likelønn – det er uttalt mål om lik lønn for arbeid av lik verdi

Ved førstegangssertifisering fokuserer man på fire av disse områdene, og Iveland kommune har valgt forankring, inkluderende arbeidsliv, rekruttering og tilrettelegging.

Kontaktperson