Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna får oppleve glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale. Personalet skal invitere til ulike samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.

Forskning viser at det å lese høyt for barna styrker og utvider barnas ordforråd, fører til bedre lese/skriveferdigheter og stimulerer til fantasi/nyskjerrighet. Bøker hjelper oss også å forstå oss selv. Det styrker selvfølelsen vår å oppdage at det finnes andre som tenker og føler som vi selv gjør. Med andre ord: Høytlesning er svært verdifullt !

Hva ønsker vi å oppnå med leselyst?

  • Vekke lysten til å lese
  • Øker ordforståelsen
  • Skape interesse for bøker
  • Gode leseropplevelser
  • Gi rom til gode samtaler
  • Lage felles lekereferanser