Bakgrunn for planen

I planprogrammet kan man blant annet lese følgende:

Bakgrunn for planen:
Oppvekstplanen «Kvalifisert for framtida» skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med barnehage, skole og oppvekst og bidra til at vi samlet og på enhetsnivå framstår som en lærende organisasjon. Planen vil ses i sammenheng med eksisterende kvalitetsarbeid og satsinger i barnehager, skoler og det tverrfaglige arbeidet. 

Hovedproblemstillinger i ny plan: 
Planen skal på bakgrunn av faglige utredninger og vurderinger prioritere hvilke tiltak som skal iverksettes. Kostnader og forventet fremdrift skal belyses, og det bør stilles krav om årlig rapportering fra berørte parter.

Les hele planprogrammet her, og kom gjerne med innspill innen 28. mars

Kontaktinformasjon