Bakgrunn for planen - satsingsområder

Kommunestyret vedtok 16.02.2017 program for arbeid med ein kulturminneplan for Iveland kommune. Det formelle grunnlaget er Kulturminnelova § 1, formålsparagrafen der det
heiter at:

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Det nasjonale ansvaret kjem i denne samanhengen til uttrykk ved at Riksantikvaren har gitt tilskot til kvar kommune som utarbeider kulturminneplan. Iveland kommune har fått utbetalt sitt tilskot på kr. 100 000,-.

Kommunestyret har i handlingsplanen vedtatt å satse på tre identiske prosjekt i ulike deler av kommunen:

  • 2019-20: Kulturvandring Aust-bygda: Avtale med grunneiere,skilting av kulturminne og merking av sti, turkart
  • 2021-22: Kulturvandring Ytre-bygda: Avtale med grunneiere, skilting av kulturminne og merking av sti, turkart
  • 2023-24: Kulturvandring Øvre-bygda: Avtale med grunneiere, skilting av kulturminne og merking av sti, turkart

Det er satt av kr. 20.000,- til hvert prosjekt.

Vedtatt kulturminneplan for 2018-2022 (pdf)

 

Kontaktinformasjon