Politikere og administrasjon sammen med skoleledelse og lærere tok et fornyet grep rundt tematikken i 2012. Arbeidet resulterte i bl.a. oppdatering av planverket, tilrettelagt informasjon til foreldre og nulltoleranse for krenkende atferd. Det kan se ut til at arbeidet har gitt resultater, to år etter.  

Iveland kommune har i dag et stort fokus på klasseledelse og læringsmiljø, bl.a. gjennom satsingen " Kvalifisert for Framtida" og den felles satsingen "Inkluderende læringsmiljø". Alle syv kommunene i Knutepunkt Sørlandet arbeider daglig med denne problemstillingen, og alle ansatte i skoler, barnehager og PP-tjenesten gjennomgår en omfattende opplæring. I hver kommune er det en ansvarlig framdriftsgruppe. I Iveland kommmune består denne gruppen av skolefaglig rådgiver, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, PP-tjenesten og kommunalsjef.

Programmet "Det er mitt valg" er innført i skoler og barnehager, støttet av Lions Norge. Trygg Tidlig er vårt eget program for foreldreveiledning. "Kjærlighet og grenser" er et forebyggende program som inkluderer elever i 7 klasse og deres foreldre.Vi lanserte en ny utgave av plan for trygghet og inkludering i 2013. Planen inneholder blant annet forebyggende tiltak mot mobbing, samt planer, prosedyrer og tiltak når dette blir varslet. Seks kommuner i KnpS etablerte i 2013 en felles satsing som heter Inkluderende læringsmiljø høsten 2014.

Én elev som opplever seg krenket eller mobbet er én for mye. Ved sist gjennomførte elevundersøkelse (grafikk til høyre) ser det ut til at Iveland kommune er på samme "grønne" nivå som fylket og landet forøvrig. For to-tre år siden var andelen som ble mobbet langt høyere.

Men også de siste tallene bekrefter at vi kan bli enda bedre. Selv om kommunen per i dag på overordnet nivå er på "grønt" (se utskrift av dagens situasjon grafisk framstilt til høyre), ser vi noen urovekkende nyanser når vi dukker ned i tallene: Over dobbelt så mange gutter som jenter opplever at de blir mobbet eller krenket, og seks gutter svarte at de ukentlig ble ertet og gjort narr av.

Dette er funn som bekrefter at kampen rundt mobbing og krenkelser langt fra er vunnet, og krever fortsatt høyt fokus i klasserom, i friminuttene, i sosiale medier og på skolebussen. Foreldre, skoleledelse og ansatte i skoler og barnehager må fortsatt bevisstgjøres på at det er de selv som kan utgjøre den største forskjellen og skape positive endringer.