Kommunestyret 2019-2023

Frem til høsten 2023 består kommunestyret av følgende personer:

Navn Parti Varamedlem

 

Terje Møkjåland (ordfører) Krf 1. Runar Røinås
Sidsel Frafjord Krf 2. Geir Låtveit
Tor Håkon Thomassen Krf  
Sondre Birkeland Krf  
Berit Hauan (varaordfører) Sp 1. Zeynep Khalil Remzi
Yngvar Bakken  Sp  
Sondre Rosenberg Sp  
Øyvind Honnemyr Sp  
Hans Ivar Eieland Sp  
Kristin Skaiaa (*) Sp  
Sig Tove Aasen Ap 1. Linda Skripeland
Bjørg Nygård Ap 2. Hege Skisland Robstad
Lars Arnfinn Flatelid Frp 1. Atle Jørgensen
Jan Andre Myhren H 1. Gunnar Håverstad
Kristin Kartevoll Myhren H    
Alfred Øyna Fjermeros H  
Kåre Mjåland H  

(*): Kaja Molle Honnemyr (Sp) permisjon til 1. februar 2022. Kristin Skaiaa møter som fast medlem frem til da.

Arbeidsområde og myndighet

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller rådmannen (kommunedirektøren) innenfor rammene av denne loven eller annen
lov (kommuneloven § 5-3)
For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det (kommuneloven § 5-4)
For andre saker kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter hvis saken ikke har prinsipiell betydning (kommuneloven § 5-4)

Iveland kommune har delegert som følger:

  • Kommunestyret har delegert til formannskapet og tjenesteutvalget å avgjøre alle saker av ikkeprinsipiell betydning som ikke kommunestyret selv skal behandle.
  • Formannskapet og tjenesteutvalget innstiller i saker av prinsipiell betydning som kommunestyret selv skal behandle.
  • Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.
  • Tjenesteutvalget innstiller i saker som videresendes til kommunestyret for endelig behandling.
  • Formannskapet innstiller i saker som kommunestyret skal behandle.
  • Valgnemnda innstiller i valgsaker.
  • Rådmannen innstiller til utvalgene i saker som utvalgene selv skal behandle.
  • Delegering til administrasjonen skal skje til rådmannen.
  • Enkeltsaker og saker av ikke-prinsipiell betydning er i utgangspunktet delegert.

Kommunestyret har imidlertid fortsatt det overordnede ansvaret. 

Kontaktinformasjon