Kommunestyret 2019-2023

Frem til høsten 2023 består kommunestyret av følgende personer:

Navn Parti Varamedlem

 

Terje Møkjåland (ordfører) Krf 1. Runar Røinås
Sidsel Frafjord Krf 2. Geir Låtveit
Tor Håkon Thomassen Krf  
Sondre Birkeland Krf  
Berit Hauan (varaordfører) Sp 1. Kristin Skaiaa
Yngvar Bakken  Sp 2. Zeynep Khalil Remzi
Sondre Rosenberg Uavhengig  
Øyvind Honnemyr Sp  
Hans Ivar Eieland Sp  
Kaja Honnemyr  Sp  
Linda Skripeland Ap 1. Hege Skisland Robstad
Bjørg Nygård Ap  
Lars Arnfinn Flatelid Frp 1. Reidar Tønnesen
Jan Andre Myhren H 1. Gunnar Håverstad
Kristin Kartevoll Myhren H    
Alfred Øyna Fjermeros H  
Kåre Mjåland H  

Sig Tove Aasen har permisjon frem til oktober 2023. 

Arbeidsområde og myndighet

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller rådmannen (kommunedirektøren) innenfor rammene av denne loven eller annen
lov (kommuneloven § 5-3)
For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det (kommuneloven § 5-4)
For andre saker kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter hvis saken ikke har prinsipiell betydning (kommuneloven § 5-4)

Iveland kommune har delegert som følger:

  • Kommunestyret har delegert til formannskapet og tjenesteutvalget å avgjøre alle saker av ikkeprinsipiell betydning som ikke kommunestyret selv skal behandle.
  • Formannskapet og tjenesteutvalget innstiller i saker av prinsipiell betydning som kommunestyret selv skal behandle.
  • Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.
  • Tjenesteutvalget innstiller i saker som videresendes til kommunestyret for endelig behandling.
  • Formannskapet innstiller i saker som kommunestyret skal behandle.
  • Valgnemnda innstiller i valgsaker.
  • Rådmannen innstiller til utvalgene i saker som utvalgene selv skal behandle.
  • Delegering til administrasjonen skal skje til rådmannen.
  • Enkeltsaker og saker av ikke-prinsipiell betydning er i utgangspunktet delegert.

Kommunestyret har imidlertid fortsatt det overordnede ansvaret. 

Kontaktinformasjon