Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

  • Kommuneplanen, samfunnsdelen 2014-2026, ble vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 
  • Kommuneplanen, arealdelen 2020-2030, ble vedtatt av kommunestyret 22. oktober 2020 

Gjeldende kommuneplaner:

Kommuneplan, samfunnsdel 2014-2026 (pdf) Vedtatt 9. oktober 2014

 

Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - plankart (pdf)
Plankartet via vår kartportal
Vedtatte kommunale planer - Planinnsyn 
Vedtatt 22. oktober 2020
Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - planbeskrivelse (pdf) Vedtatt 22. oktober 2020
Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - konsekvensutredning (pdf) Vedtatt 22. oktober 2020
Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - føresegner (pdf) Vedtatt 22. oktober 2020

Kommunale planer

På denne siden finner du et utvalg av kommunale planer og andre styringsdokument for Iveland kommune.
 

Navn: Vedtatt Merknader:
Planstrategi for Iveland kommune (pdf) 11.06.2020 Revideres hvert 4 år
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 (pdf) 04.04.2019  
Plan for kriseledelse (pdf) 22.06.2016 Oppdateres jevnlig
Virksomhetsplan Iveland helsestasjon og skolehelsetjeneste (pdf)   2021-2023
Virksomhetsplan NAV Iveland 2018 (pdf) 15.02.2018  
Kommunal boligplan 2014-2020 (pdf) vedtekter (pdf) 11.12.2014 / 07.05.2015  
Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage og skolemiljø (pdf)   Oppdatert 2018
Kvalifisert for framtida 2019-2020 (pdf) 22.10.2020 Oppdatert 2020
Kulturminneplan 2018 - 2022 (pdf) 13.12.2018  
Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid (pdf) 27.08.2019  
Handlingsplan mot radikalisering (pdf)   Utarbeidet 2015
Strategiplan idrett og friluftsliv (pdf) 15.12.2016 Revideres hvert 4 år
Handlingsplan for folkehelse 2020 (pdf) 13.12.2018 Revidert høsten 2019

 

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan og budsjett er de viktigste plandokumentene i kommunen, og viser de kostnadene og finansiering av våre viktigste satsingsområder for den kommende fire års perioden.

Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022: Aktuelle dager:
Økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 (endelig dokument) Kommer på nyåret
Kommunestyret sitt budsjettvedtak  xx.xx.2021
Formannskapets innstilling til kommunestyret (pdf)
Formannskapets innstilling til kommunestyret - hele behandlingen (pdf)
23.11.2021
Rådmannens forslag til økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 (pdf) 04.11.2021

Økonomiplan 2021-2024, budsjett 2021 - endelig versjon (pdf)  

Årsmeldinger

Her legger vi ut de siste årsmeldingene til Iveland kommune.
 

Årsmelding for Iveland kommune Årstall
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2020
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2019
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2018
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2017
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2016
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2015

 

Reguleringsplan

En rekke regulering- og detaljreguleringsplaner blir behandlet i kommunen i løpet av året. Samtlige planer er tilgjengelig i planinnsyn omlag fire uker etter at planen er vedtatt.
Planene kan du se i planinnsyn.

Planer til høring

Det er mulig å avgi høringsuttalelse til planer / saker som ligger ute til offentlig ettersyn. Benytt vårt elektroniske skjema. Per 5. november 2021 har vi en plan ute til høring.

Planer til høring

Navn på plan: Høringsfrist/innspill
 Skolestruktur (pdf) 3. januar 2022

Kontaktinformasjon