Det nærmer seg juleferie for mange av oss. Det er tid for å skrive en liten julehilsen og et raskt blikk på året som snart går inn i historiebøkene.

I Iveland kommune har det vært et travelt og innholdsrikt år med stor aktivitet gjennom hele året. Og når budsjettet og økonomiplanen nå er behandlet kan vi med sikkerhet si at de neste 4 årene blir minst like innholdsrike som det foregående. Kommunestyret legger opp til et historisk investeringsnivå i kommende økonomiplanperioden. Investeringer som er viktig og riktig for videre utvikling av tjenestene til innbyggerne våre, men som vil kreve mye av både politikere og administrasjon i årene som kommer. 
Kommunereformen som sittende regjering har igangsatt har krevd mye tid dette året og det vil kreve mye i året som kommer. Vi skal utrede alternativer for en eventuell sammenslåing sammen med kommunene i knutepunkt Sørlandet og fokuset fra vår side skal først og fremst være hva som vil skape best mulig tjenester til Iveland kommune sine innbyggere også i fremtiden. Hvordan vi best kan sikre og styrke lokaldemokratiet, samfunnsutviklingen og tjenesteproduksjonen for våre innbyggere. Vi ønsker å legge opp til god informasjon og dialog med innbyggerne underveis i hele prosessen.

I Iveland kommune har vi mange mennesker som står på hver dag for at vi skal nå de målene politikerne har satt seg og som gjennom det, yter gode tjenester til våre innbyggere. Jeg vil rette en stor takk til rådmannen, hans stab og alle ansatte i Iveland kommune for en flott innsats gjennom året for våre innbyggere i Iveland kommune. Tusen takk for den omsorg og omtanke hver enkelt medarbeider legger i sitt arbeid.

Det er mange innbyggere som bidrar på frivilligsentralen, i idrettslaget, i skytterlaget, i korpset, i politiske partier, på bedehuset eller i andre lag og foreninger. Og det er summen av medmennesker i Iveland kommune. Fantastiske, rause mennesker som bidrar i å skape det lokalmiljøet vi ønsker oss. Det rause samfunnet som vi ønsker at våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Jeg vil sende en stor takk til alle de som stiller opp gjennom året og gjør en innsats for fellesskapet. Uten dem hadde Iveland kommune vært fattige. Jeg har tenkt mye på felleskapet vårt det siste året og det har sammenheng med at vi har feiret grunnloven vår.

For 200 år siden tok 112 menn på Eidsvold farvel med hverandre etter å ha fullført sitt oppdrag og skrevet under på det som ble Norges grunnlov.
Og mens de holdt hverandre i hendene, avgav de et løfte: Enig og tro til Dovre faller.
De hadde vært uenige om mye, men de stod sammen om verdier som la grunnlaget for vår nasjon.
Fellesskapet er en umistelig verdi i det lille landet vårt og i vårt lille Iveland. For hver enkelt av oss er tilhørighet til medmennesker ikke bare det som gir glede og livsmot. Det gir også mening og følelsen av å bety en forskjell og det gir en frihet til å påvirke og det forplikter til å ta ansvar.

I 1814 ble det satt grenser for hvem som fikk stemme og 2 grupper av mennesker ble nektet adgang til riket.
Nå er det ubegripelig. De trodde de gjorde rett, selv om vi er dypt uenig i dag.

Men vi må våge også i fremtiden å ta feil, for det er det som bringer oss fremover. Er det ikke bare i tillit at vi våger å utfordre hverandre?
Hvordan skal vi tørre å ta krevende standpunkt om vi ikke har en trygghet om at hvis vi trår feil, er det mulig å bli reist opp?
Hvordan går det an å ta modige valg om vi stadig innhenter hverandre av fortiden og måles med kunnskap vi ikke hadde eller muligheter som ikke var innen rekkevidde?
Ingen klandrer våre 112 Eidsvollsmenn for arbeidet de la ned i 1814. De trodde de hadde rett.

Det er fellesskapet vi holder frem som vår fremste beholdning. Det står alltid på spill, for det krever mot å være medmenneske og å hengi seg til fellesskapet. Og det krever mot å åpne fellesskapet for andre og la dem få del i det vi har fått.
I høst har felleskapstanken vår blitt utfordret sterkere enn på mange år. Vi leser stadig i media om enkeltsaker der asylbarn som har levd lenge i Norge blir revet opp av det miljøet de kjenner og sendt ut av landet. Mange av disse barna har bare vage minner fra før de kom til Norge. I verste fall så kjenner de ikke til et annet liv enn det de har levd i Norge.

At disse sakene vekker stort engasjement hos befolkningen vår er ikke underlig fordi det rører ved våre grunnleggende verdier. Det er fellesskapet vi holder frem som vår fremste beholdning. Og asylbarna og deres familier har blitt en del av fellesskapet vårt.

Julen er for de fleste av oss en høytid vi ser frem til skal komme. Men vi må ikke glemme at det finnes noen som føler på ensomheten i disse tider. Det finnes personer blant oss som ikke har noen å dele en kopp kaffe med, eller som har en venn å være fortrolig med. Og det finnes personer som derfor gruer seg til denne høytiden. Noen gruer seg på grunn av en forsterket ensomhetsfølelse, rusproblemer eller psykiske problemer. Dessverre så er det mange barn som gruer seg til jul. Vi vet alle at både glede, sorg og savn forsterkes i forbindelse med julehøytiden og alle minnene som er knyttet til den. Mine tanker går derfor spesielt til alle dere som synes at denne tiden er en vanskelig tid. Og min oppfordring går til oss alle om å bry seg, ta seg tid til å dele en kaffekopp og en prat med noen som du vet trenger det ekstra i denne høytiden.

Jeg, som mange andre har noen ønsker for det nye året og noen kan vi oppfylle sammen. Jeg ønsker at vi verner om de verdiene som samler oss, at vi styrker fellesskapet og at vi alle tar godt vare på hverandre og gjør vårt ytterste for å gjøre hverandre gode.

Jeg ønsker både innbyggere og ansatte i Iveland kommune en riktig god jul fylt av varme og omtanke. Også ser jeg frem til et nytt og spennende 2015 i fellesskap med andre.

Med beste hilsen og ønske om en fredfylt jul

Gro-Anita Mykjåland
Ordfører
Iveland kommune