Aktuelle dokumenter

Tjenesteutvalget behandlet saken 22. mai og vedtok følgende:

Tjenesteutvalget fremmer privat forslag til regulering av området rundt gardstunet på gnr. 31
bnr. 1, Iveland. Forslaget blir, når det ligg føre i fullstendig form, lagt ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10.

Forslaget innebærer ny adkomstveg og fortetting med boliger i området rundt gårdstunet. Planforslaget kan studeres digitalt sammen med andre kartdata ved å slå på kartlag / plandata / reguleringsplanar under handsaming - på vår kartside.

Dokumenter til saken:

Høringsuttalese (frist mandag 12. august)

Kontaktinformasjon