Kriseledelsen

Kriseledelsen:
Ved uønsket hendelse eller krise jfr. kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), skal ordfører/rådmann kontaktes umiddelbart. Ordfører/rådmann vil avgjøre om det skal etableres kriseledelse i kommunen. Ved etablering kontaktes politi/lensmann og Fylkesmannens beredskapsavdeling.

Medlemmer i kriseledelsen:

 • Ordfører – leder                                              
 • Rådmann – administrativ leder                                
 • Organisasjonssjef – informasjonsleder       
 • Tjenesteleder drift og utvikling                      
 • Tjenesteleder helse og velferd                      
 • Tjenesteleder oppvekst                                 
 • Kommunelege                                                            
 • Lensmann/politi

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam:
Når en ulykke, krise eller tragisk hendelse rammer enkeltpersoner, vil familie og andre nærstående eller berørte ha behov for oppfølgning. Med krise menes plutselige og uventede hendelser som for den enkelte oppleves uhåndterbare. Med oppfølgning menes å kartlegge behov og iverksette tiltak ut fra faglig vurdering, og i samarbeid med de involverte.

Medlemmer i psykososialt kriseteam

 • Kommunelege
 • Psykiatrisk sykepleier (1)
 • Psykiatrisk sykepleier (2)
 • Helsesøster
 • Skolehelsesøster
 • Sogneprest
 • Vennesla og Iveland lensmannskontor

Øvelser og kompetanseheving for kommunens ansatte:
Strategisk utvalgte ansatte øver hvert år på å håndtere ulike hendelser hentet fra kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det arrangeres også en beredskapsdag for gjennomgang av planverk, status og nye tiltak i april/mai hvert år. I tillegg har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder flere kompetansehevende tiltak hvert år, og foretar tilsyn av beredskapsarbeidet med kommunene hvert fjerde år (sist i 2013).

Beredskaparbeidet i kommunen

Krisehåndtering:
Når det inntreffer kriser som berører enkeltmennesker eller større og mindre befolkningsgrupper er det flere hjelpesystemer som kan benyttes alt etter hva som er krisens innhold. Det kan nevnes fastlege, psykisk helsearbeidere, legevakt, politi, branntjenesten, barnevernstjenesten, prest, diakon mm.

Kriseteam:
Iveland kommune har et kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Kriseteamets rolle er å være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon. Det er primært politi, brannvakt, legevakt, sykehus o.l. som sørger for å tilkalle kriseteamet.

Kriseledelse:
Kommunens kriseledelse trer i kraft ved store hendelser som rammer kommunen. Dette kan være strømstans, store nedbørsmengder, ekstremvær eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen skal bistå det offentlige redningsapparatet for å proiritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Iveland kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Iveland kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

 

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon