Saker til behandling

Kommunestyret hadde følgende dagsorden:

 • Informasjon fra NAV
 • Informasjon fra barnevern og PPT
 • Informasjon fra oppvekstombudet
 • Informasjon om arbeidsmiljøundersøkelsen
 • Årsmelding og årsregnskap 2020
 • 1. tertialrapport 2021
 • Vedtektsendringer barnehagene i Iveland
 • Reglement for klagenemnda i Iveland kommune
 • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 3, bnr 3. Søker Thor Kenneth Thorsen. Klagebehandling
 • Strategiplan for idrett og friluftsliv - offentlig ettersyn
 • Høring av forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022-2027 med tilhørende dokumenter
 • Dagsturhytta Agder
 • Kontrollutvalgets årsmelding 2020
 • Skoleskyss - rapport "Trafikkfarlig skolevei" 2021
 • Årsmelding og regnskap 2020 Iveland menighetsråd
 • Høring - Bompengeordning for byvekstavtalen
 • Høring oppstart av planarbeid E39 Ytre Ringvei
 • Referatsaker

Møteprotokoll
Lydfiler fra møte 

Kontaktinformasjon