Vedtak fra kommunestyret - aktuelle linker

Kommunestyret hadde følgende saker til behandling:

  • 2. tertialrapport 2020
  • Kommuneplanens arealdel, revisjon 2020-2030. Planvedtak.
  • Plan for idrett- og friluftsliv - offentlig ettersyn
  • Endring i selskapsavtalen til Konsesjonskraft IKS
  • Endring i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for AustAgder museum og arkiv IKS som følge av sammenslåing av agderfylkene
  • Rapport 2020 - Kvalifisert for framtida
  • Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023
  • Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023
  • Møteplan politiske utvalg 2021
  • Referatsaker

Møteprotokoll 

Kontaktinformasjon