Saker til behandling

Nybygg og ombygging Skaiå Barnehage:
Vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til skissert plan og kostnadsramme for ombygging og utbygging av Skaiå barnehage på opptil 23 mill.
2. Administrasjonen får i oppdrag sammen med arkitekten å gjennomføre nødvendige justeringer for å sikre effektiv drift.
3. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen 2020-2024

Evaluering av ordningen med utvidede åpningstider åpningstider i barnehagene 2019:
Vedtak:

  • Onsdag før skjærtorsdag holdes barnehagene åpne til kl 12.00
  • Barnehagen holder åpent første uka i juli, og har sommerstengt i 3 sammenhengende uker.
  • Det er bindende påmelding til sommerferieukene innen 15 april, og påmeldingsfristen må overholdes.
  • Det er Skaiå barnehage som holder åpent første uka i juli.
  • Det må minst være 5 barn som er påmeldt for at barnehagen holder åpent.
  • Bestemmelsene gjøres permanente og endres i vedtektene.
  • Utgiftene innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen. Planvedtak:
Vedtak:
Kommunestyret vedtar detaljregulering av del av Iveland gård, jf. vedlegg 1, 2 og 3.

Høring - Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen):
Vedtak:
Iveland kommune tar forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen til orientering med følgjande merknader:

  • Kommunen vil i revidert kommuneplan legge til rette for at framtidig bustadbygging skal kunne konsentrerast til kommunesenteret Birketveit, og bygdesentera Skaiå og Vatnestrøm. Det vil samstundes leggast til rette for at det framleis kan vera spreidd bustadbygging i kommunen.
  • Iveland kommune ønsker befolkningsvekst og ser at økt biltrafikk vil være en naturlig konsekvens av dette så lenge kollektivtilbudet er så begrenset. Kommunen ønsker at det satses mer på kollektivtilbudet lokalt og vil heller prioritere en målsetting om reduserte klimagassutslipp framfor nullvekst i privatbiltrafikken

Kommuneplanens arealdel, revisjon. Fastsetting av planprogram:
Vedtak:
Kommunestyret fastset planprogram for revisjon av kommuneplanen sin arealdel med tidshorisont 2030, jf., vedlegg 1.

Revidering av selskapsavtale på grunn av kommune- og fylkessammenslåing:
Vedtak:
Iveland kommune vedtar forslaget til nye selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS som vedtatt av representantskapet 16. juni 2019

TV-aksjonen 2019:
Vedtak:
Iveland kommune bevilger kr. 10,- pr innbygger til TV-aksjonen 2019. Iveland kommunes bidrag blir dermed kr. 13 300,-. Finansieres over politisk ramme

Kontaktinformasjon