Vår målsetting

Målet for sykefraværet for 2016 var 6 % eller en nærværsprosent på over 94 %. Målet for 2016 ble nådd. Det var slik at i 2015 sto en begrenset andel av de ansatte for ca. 60 % av sykefraværet i kommunen. Det ble derfor satt inn tiltak både generelt og mot enkeltpersoner med høyt sykefravær for å få redusert det totale sykefraværet. Disse tiltakene kan ha bidratt til reduksjonen i sykefraværet. Målet for 2017 er at minst 94 % av de ansatte skal være på jobb til enhver tid. Det skal fortsatt satses på forebyggende arbeid. Det er etablert rutiner for tidlig og tett oppfølging av ansatte ved fravær. Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.

Avdelingsleder arkiv og personal, Lasse Hornnes, kommenterer saken slik:

 Jeg er takknemlig og svært glad for at vi klarer å holde vår målsetting om et nærvær på 94%. Vi har stort fokus på dette og jobber, sammen med våre samarbeidspartnere, målrettet for at ansatte i Iveland kommune til enhver tid er tilstede på sin arbeidsplass og utfører sine oppgaver på best mulig måte.   

Tilknyttede elementer / linker

Sykefravær i norske kommuner og arbeidslivet generelt omtales jevnlig i norske medier. 

Kontaktinformasjon