Følgende forslag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 10. desember 2015:

  1. Det settes i gang en utredning for å avklare om det er mulig å fortsette som egen kommune gitt forskjellige scenario vedrørende kommunens fremtidige inntekter og utgifter. En del av utredningen må være dialog med Vennesla kommune og andre samarbeidskommuner om muligheten for videre samarbeid om tjenestetilbudet. I denne sammenheng er det naturlig med dialog også om kommunesammenslåing, selv om Iveland kommune ikke ønsker reelle forhandlinger nå.
  2. Til arbeidsgruppe for utredningen velges ordfører, varaordfører og Brynjulf Aagesen KrF.
  3. Formannskapet er referansegruppe.
  4. Arbeidsgruppas mandat er å skaffe Iveland kommune et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig kommunestruktur for innbyggerne i Iveland.