Forsterkes etter 50 år

Gåseflå-dammen regulerer inntaksmagasinet for Iveland kraftverk. Dammen er en betong gravitasjonsdam med to segmentluker og en mindre klappeluke. Dammen har maksimal høyde ca. 20 meter og lengde 110 meter. Oppdemt volum er på 19 millioner m3. Dammen ble bygd i 1952.

Agder Energi vannkraft AS sendte i oktober 2020 en søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat om forsterkning av dammen. Planen ble der etter sendt på høring med høringsfrist 24. november 2020. Direktoratet har nå gitt sin godkjenning til planene, under visse vilkår.

Skissen under viser hvordan arbeidet med Gåseflå-dammen etter planen vil bli utført. Kvaliteten på skissen er middels bra. I dette pdf-dokumentet får du samme oversikt, og her er kvaliteten meget bra!
Dam Gåseflå 

Kontaktinformasjon