Bakgrunn for høringsnotatet:

Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Forskriften som nå sendes på høring er en presisering av pasienter og brukeres juridiske rettighet til plass i sykehjem der kommunen ikke på annen forsvarlig måte kan dekke pasienten eller brukerens behov. Dette er en rettighet som ikke er ny, men som finnes i eksisterende lovverk, herunder helse- og omsorgstjenesteloven. Lovendringene tydeliggjør retten til slikt opphold og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling og å føre ventelister.
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.
Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2.
I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a tredje ledd.

Virkeområde:
Forskriften gjelder pasienter og brukere som har krav på helse- og omsorgstjenester i Iveland kommune. Lovendringen sidestiller «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» med sykehjem. Med tilsvarende bolig særskilt tilpasset for heldøgns tjenester, menes boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt. Det sentrale vil være:
•    Tilkallingsmuligheter i form av sykesignalanlegg, alarm el.
•    Bistand fra egnet personell og tilsyn med pasienten eller brukeren må tilsvare det som ville blitt gitt dersom vedkommende hadde vært innlagt på sykehjem, noe som antagelig vil tilsi døgnkontinuerlig tilstedeværelse av helsepersonell
•    Responstid skal være tilsvarende som på sykehjem
Opphold i sykehjem er oftest et tjenestetilbud beregnet på eldre pasienter. Regelforslaget vil derfor i hovedsak være innrettet mot eldre pasienter og brukere.

Høring, høringsfrist og høringsinstanser:  
Iveland kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtaket, jf. forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkter og høringssvar fra ulike parter inngår i dette. Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både privatpersoner og organisasjoner.  
Høringsfristen er satt til 31. juli 2017.  

I tilknytning til denne artikkelen finner du forslag til «Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister» samt henvisning til to lover / lovendringer.