Bakgrunn for saken

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017 beskriver blant annet en kartlegging av behov for forkjørsregulering av fylkesveger.
Bakgrunnen for punktet i Nasjonal handlingsplan er at i Norge er vikeplikt i kryss i hovedsak basert på høyreregelen i trafikkreglene, mens det i en del andre europeiske land er
forkjørsregulering som er hovedregelen. Undersøkelser viser at mer bruk av forkjørsregulering av hovedveger og samleveger vil gi mer entydige vikepliktsforhold, bedre
trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling.

I dag varierer omfanget av forkjørsregulering mye fra fylke til fylke, og det er behov for en mer lik praksis. I første omgang er det behov for en opprydding basert på dagens regelverk,
og med utgangspunkt i følgende hovedkriterier:

  • Alle riks- og fylkesveger utenfor tettbygd strøk bør være forkjørsveger
  • Alle riks- og primære fylkesveger innenfor tettbygd strøk bør være forkjørsveger
  • Kommunale veger/gater med funksjon som hovedveg eller samleveg bør være forkjørsveger

Statens vegvesen har i denne forbindelse kartlagt fylkesvegene i Aust-Agder og Fylkeskommunen har satt av noe midler til gjennomføring. Vi har gjort en prioritering for hvilke fylkesveger vi ønsker å forkjørsregulere i år. I 2019 er det planlagt at blant annet fv. 291, Iveland - Engesland skal forkjørsreguleres. Fv. 291 er å anses som overordnet veg i forhold til det tilstøtende vegnettet. Det er også noen kryss og avkjørsler langs strekningen.

Skiltingen og oppmerkingen skal gjennomføres etter normalbestemmelsene. Vedtaket har virkning fra den dato skiltene er satt opp og avdekket.

Statens Vegvesen har i brev til kommunen opplyst om at arbeidet vil ta til i uke 23 (mandag 3. juni).

Kontaktinformasjon