Utdrag fra Iveland kommune

Folkehelseprofilene er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Temaet for folkehelseprofilen 2019 var trygghet og trivsel i oppveksten. 
Nedenfor listes et utdrag av faktorer som påvirker tryggheten og trivselen hos barn og unge voksne i Iveland kommune. Se neste avsnitt for utfyllende folkehelseprofiler.

Lav inntekt
I Iveland kommune er andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt høyere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna. Økonomiske problemer kan også føre til stress i hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere psykiske og fysiske helseplager.

Andelen unge voksne (20-29 år) som mottar stønad til livsopphold er større enn landet og fylket som helhet. Dette omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad).

Frafall i videregående skole
Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Frafall er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele landet. Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring.

Boligstørrelse
I Iveland kommune er andelen barn (0-17 år) som bor trangt lavere enn landet og fylket som helhet. Sammenlignet med folkehelseprofilen 2018 har andelen imdilertid steget fra 5,9 % til 12 %.

Kontaktinformasjon