Informasjon om tjenesten

Alle nyankomne flyktninger som har behov for det skal få tilbud om et introduksjonsprogram.

Programmet skal minst inneholde:

  • Norskopplæring
  • Samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet

Det utbetales en introduksjonsstønad som er lik 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Stønaden er skattepliktig.
Vilkår/betingelser: Du må være nyankommet flyktning som er kommet fra mottak og godkjent for bosetting i Iveland kommune. Også flyktninger som kommer fra utlandet gjennom Høykommissæren for flyktninger, og som UDI har bestemt skal bosettes i Iveland, fyller vilkårene for introduksjonsprogram.
Alle flyktningene som fyller vilkårene skal få tilbud om introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting.

Undervisningen (introduksjonsprogrammet) gjennomføres i lokalene til Vennesla voksenopplæring.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Helse og Velferd, Monika Mathisen, 951 53 067