Forutsetninger for tildeling av tilskudd

Årsaken til at midlene er tildelt kommunene er næringslivets utfordringer under Korona-pandemien, hvor Stortinget 19. juni 2020 vedtok en krisepakke på 600 mill. kr. Midlene er fordelt på kommunene etter innbyggertall og sysselsettingsutfordringer. Ytterligere midler ble tildelt våren 2021.

Viktige punkter mht. krav og føringer for tilskuddet er blant annet:

  • Målgruppe for midlene er bedrifter og næringsaktører
  • Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene om bagatellmessig støtte
  • Midlene skal gå uavkortet til tilskuddsmottakerne; det er ikke rom for å ta andeler til egen forvaltning eller kjøp av tjenester for forvaltning og administrasjon av midlene
  • Regionalforvaltning.no skal benyttes i kunngjøring av tilskuddsmidlene og til rapportering. Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no
  • Agder fylkeskommune og Iveland kommune vil bli målt på hvilken effekt tilskuddet har på sysselsetting

Søker må ha firmaadresse i Iveland kommune. Alle søknader skal sendes gjennom regionalforvaltning.no. Søk opp «Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand». Iveland kommunes næringsfond administreres gjennom styret for det regionale næringsfondet.

Dette er en midlertidig støtteordning frem til det er tomt for penger. Aktuelle søkere bes ta kontakt med næringssjef Egil Mølland (908 75 626) for mer informasjon før søknad sendes.

Ordningen kommer i tillegg til de ordinære midlene man kan søke om gjennom det regionale næringsfondet.

Kontaktinformasjon