Gjeldende forskrift / linker

Forskrift om ekstraordinær båndtvang:

Med hjemmel i Lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold § 6 annet ledd bokstav f, har Iveland kommune i Aust-Agder den 14.02.2018 fastsatt følgende forskrift:

  • §1: Grunnet store snømengder og av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang for hele Iveland kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
  • §2: Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskrift. Hunden skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Dette gjelder ikke dersom hundeholderen åpenbart ikke kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres politiet, jfr lov om hundehold § 10.
  • §3: Overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov om hundehold § 28.
  • §4: Denne forskrift trer i kraft 15.02.2018 og gjelder til og med 31.03.2018, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene endrer seg vesentlig.
  • §5: Denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen.

Lov om hundehold

Kontaktinformasjon