Kommunestyret har vedtatt å utvide eiendomsskatten fra tidligere å gjelde verk og bruk, til å omfatte hele kommunen bortsett fra næringseiendommer. Det vil si også bolig og fritidseiendommer med tilhørende bygninger gjeldende fra år 2017.

Bakgrunn:
Det er takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS som skal gjennomføre befaring av eiendommer. Alle eiendommer i Iveland kommune (bolig, fritid, boligdelen på landbrukseiendommer, næring, ubebygde tomter og verker og bruk) skal takseres, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

Hva er eiendomsskatt?
Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Vedtekter: 
Kommunestyret i Iveland har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer blant at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til ei sakkyndig nemnd, takstnemnda. Vedtektene finner du i tilknytning til denne saken og på egen side om eiendomsskatten.

Nemnd:
Det er valgt ei sakkyndig nemnd, takstnemnda, som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd, anketakstnemnda, som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt. Nærmere informasjon om de to nemndene finner du i tilknytning til denne saken og på egen side om eiendomsskatten.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?
Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget, og kan årlig kun endres med 2 promille.

Taksering og befaring:
VKL (Verditaksering Kjell Larsen AS) er engasjert for å gjennomføre befaring av eiendommene i prosjektperioden. VKL drifter også eiendomsskattekontoret i samarbeid med kommunen sine representanter. Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt utvendig besiktigelse, og vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Alle som eier eiendom i Iveland kommune, som skal besiktiges, vil få tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen må ta skriftlig kontakt med eiendomsskattekontoret. Besiktigernes rapport fra befaringen befaring er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten/eiendomsskattegrunnlaget.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommer i Iveland kommune, vil eierne få tilsendt skjema, som viser taksten og hvorledes den er beregnet, samt beregnet skatt. Dette skal skje senest 01.03.2017. Eierne har da en mulighet til å klage på taksten. Klager behandles først hos sakkyndig nemnd, og hvis ikke klagen tas til følge, går saken til anketakstnemnda.


Fritak fra eiendomsskatt:

Kriterier/vilkår    

§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål, eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitte vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Også eiendom som kommunen eier direkte er fritatt etter denne bestemmelsen.
Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra. 

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Dette kan gjelde helt eller delvis fritak. Dette fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad, og i henhold til de retningslinjer loven gir. Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7 behandles hvert år av Iveland kommunestyre. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Søknadsskjema om fritak etter eiendomsskattelovens §7 finnes på servicekontoret på kommunehuset.