Detaljregulering for Vatnestrøm Industriområde. Varsel om oppstart av planarbeid:

Det varsles oppstart av detaljregulering til utfylling og endring av reguleringsplan for Vatnestrøm Industriområde vedtatt 20.05.1987, (jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-14). 
Formålet er å legge til rette for nytt sidespor fra Sørlandsbanen inn på området, samt digitalisering og oppdatering av eksisterende plan.

Eventuelle komentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet meldes inn via eget skjema på vår hjemmeside innen  30. oktober.