Midler kan søkes av enkeltpersoner fast bosatt i Aust-Agder som er under 50 år. Alder, bosted, omsøkt beløp og kontonummer må oppgis.

Midlene er først og fremst tenkt som en stimulans i hverdagen, for personer som på grunn av sitt fysiske handikap har begrensede muligheter for å delta i normale aktiviteter. Det oppfordres spesielt til å søke om midler til fysisk aktivitet/idrett og lignende. Det kan også søkes om midler til utdannelse, anskaffelser, spesialopphold, reiser mv., som ikke dekkes av offentlige hjelpeordninger. Barn og unge blir prioritert. Det kreves ikke legeattest.
Av legatets betegnelse fremgår at målgruppen avgrenses til fysisk handikappede bosatt i Aust-Agder.

Midler kan kun søkes av enkeltpersoner (lag og foreninger faller utenfor legatets vedtekter).

Søknad sendes:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Søknaden merkes "Dagny Herlofson Hansens legat, 2018".