Trangere rammer - utgiftene må ned

De neste årene blir meget utfordrende for Iveland kommune. Vi har større utgifter enn inntekter og vil etter planen bruke ca 22 millioner av oppsparte midler (disposisjonsfond) de neste fire årene for å balansere budsjettet. I sitt forord skriver rådmann Sten Albert Reisænen blant annet følgende:

For å kunne redusere bruken av fondsmidler må det arbeides med å senke lønns–, drifts– og investerings kostnadene, øke inntektene i hele økonomiplanperioden, øke selvkostnivåene, samt søke samarbeid som fører til at man sikrer gode tjenester til innbyggerne, til lave driftskostnader. Det er igangsettes arbeid med gjennomgang av organisasjonen, bemanning, tjenesteilbudsnivå og hvor/hvordan tilbudene skal være. 

Mulighetene finnes:
Det er viktig å se mulighetene og fokusere på store mål. Rådmannen ønsker å videreføre fokuset på mål som simulerer til vekst. Kommunen må bidra til nærings- og samfunnsutvikling som
fremmer befolkningsvekst. Fokus på levekår, oppvekst, folkehelse og kompetanse vil være like viktig som utvikling av bo- og arbeidstilbud.

Avgifter og betalingssatser:
Rådmannen foreslår en generell avgiftsøkning på 3,0% på de fleste kommunale tjenestene. Renovasjonsavgiften foreslås økt med 10%, og vi vil med det nærme oss selvkort. Rådmannen foreslår å holde eiendomsskatten uendret. 

Investeringer:
Det foreslås å investere for 13,3 millioner kroner i planperioden. Det settes av 9,7 millioner i 2022. Erverv av næringsområder og opprusting av gjenvinningsstasjonen vil koste omlag 4,5 millioner kroner, og foreslås gjennomført i 2022. 
  
Driftsbudsjettene til avdelingene:
Gjennom driftsbudsjettet har rådmannen funnet plass til følgende utvalgte tiltak i 2022:

  • Økte utgifter til barnevern grunnet ny barnevernsreform (730.000,-)
  • Nye lærebøker i skolen (100.000,-)
  • Kjøkkenassistent / kokk i barnehagen (345.000,-) 
  • Gatelys Birketveit (200.000,-)
  • Blendegardiner Åkle (40.000,-)

Det er budsjettert med at alle elevene fra 1.-10. trinn skoleåret 22/23 samles på Birketveit, uavhengig av strukturvalg i februar 2022.

Vi anbefaler dere å lese rådmannens budsjettdokument, og gjerne melde inn deres innspill. Dersom vi mottar dette elektronisk innen mandag 15. november kl. 21.00, vil det bli forelagt de politiske utvalgene fra og med onsdag 17. november. I tiden mellom 24. november og 9. desember vil formannskapets innstilling ligge ute på høring. Det vil være mulig å komme med innspill i denne runden også. 

Si din mening

I tiden frem til mandag 15. november kl. 21.00 kan hvem som helst melde inn sine synspunkter til budsjett og økonomiplan. Samtlige innspill vil blir forelagt de politiske utvalgene som starer sin behandling med møte i tjenesteutvalget onsdag 17. november.
Benytt vårt elektroniske skjema dersom du har innspill til budsjett dokumentet. 

Videre saksgang

Den videre saksgang er som følger:

  • Formannskapet tirsdag 9. november kl. 08.30 (budsjettdrøfting)
  • Tjenesteutvalget onsdag 17. november kl. 18.00
  • Formannskapet tirsdag 23. november kl. 08.30 (budsjettbehandling (innstilling til kommunestyret))
  • Kommunestyret torsdag 9. desember kl. 18.00: Budsjettet vedtas

Kontaktinformasjon