Trangere rammer - utgiftene må ned

De neste årene blir meget utfordrende for Iveland kommune. Vi har større utgifter enn inntekter og vil etter planen bruke ca 19 millioner av oppsparte midler de neste fire årene for å balansere budsjettet. I 2021 må man ta et veivalg med hensyn til tjenestetilbudet og hvordan dette skal leveres i årene fremover. I sitt forord skriver rådmann Sten Albert Reisænen blant annet følgende:

Den samlede utgiftsveksten og reduserte inntekter fører til at man må kutte i kostnader samt benytte 5,4 mill. kr. i fondsmidler til å balansere budsjettet for 2021. Videre viser prognosen for økonomiplanperioden at det må benyttes tilsvarende fondsmidler i hele perioden. Samlet betyr dette at kommunen må ta valg i forhold til hvordan man skal levere tjenester og hvilke tjenester man skal levere i årene som kommer. 
For å kunne redusere bruken av fondsmidler må det arbeides med å senke lønns–, drifts– og investerings kostnadene, øke inntektene i hele økonomiplanperioden, øke selvkostnivåene, samt søke samarbeid som fører til at man sikrer gode tjenester til innbyggerne, til lave driftskostnader. Det skal igangsettes arbeid med gjennomgang av hele organisasjonen, bemanning, tjenesteilbudsnivå og hvor tilbudene skal være.  

Avgifter og betalingssatser:
Rådmannen foreslår en generell avgiftsøkning på 3,0% på de fleste kommunale tjenestene. Årsavgift for vann, kloakk og slam foreslås økt med 20%, og vi vil med det nærme oss selvkort. Eiendomsskatten foreslås økt fra 3 til 4 promille. 

Investeringer:
Vi bygger ut Skaiå barnehage og vil etter planen benytte 21,5 millioner kroner på dette i 2021. Utover dette har rådmannen kunne funnet rom for noen mindre investeringstiltak i den kommende fire års perioden.

Mulighetene finnes:
For å skape muligheter og opprettholde handlingsrommet ønsker rådmannen å prioritere en ny og tidsriktig barnehage som vil stå ferdig i august 2021. Videre satser vi på økt tilflytting gjennom et boligtilskudd (kr. 1.500.000,-). Vi styrker habiliteringstjenesten og ønsker økt fokus på digitalisering.
  
Reduserer driftsbudsjettene:
Det foreslås å redusere driftsbudsjettene i enhetene på blant annet følgende områder:

  • Reduksjon i partistøtte 
  • Sommeråpen barnehage avvikles 
  • Kun 100% barnehageplass tilbys 
  • Redusert bemanning ved Ivelandskolene 
  • Avvikle ordning med gratis mopedsertifikat 
  • Brøyting private veier utgår fra høsten 2021 

Aktuelle dokumenter - Lydfiler

Lytt til rådmannens budsjett framlegg 5. november:

Si din mening

I tiden frem til mandag 16. november kl. 12.00 kan hvem som helst melde inn sine synspunkter til budsjett og økonomiplan. Samtlige innspill vil blir forelagt de politiske utvalgene som starer sin behandling med møte i tjenesteutvalget onsdag 18. november.
Benytt vårt elektroniske skjema dersom du har innspill til budsjett dokumentet. 

Videre saksgang

Den videre saksgang er som følger:

  • Formannskapet tirsdag 10. november kl. 08.30 (budsjettdrøfting)
  • Tjenesteutvalget onsdag 18. november kl. 18.00
  • Formannskapet tirsdag 24. november kl. 08.30 (budsjettbehandling (innstilling til kommunestyret))
  • Kommunestyret torsdag 10. desember kl. 18.00: Budsjettet vedtas

Kontaktinformasjon