Trangere rammer utfordrer dagens drift

Flere innbyggere:
Kommunens største inntektspotensial ligger i å øke antall innbyggere. De siste årene har antall innbyggere vært på det jevne. Ambisjonen i kommuneplanen er høy befolkningsvekst fordi det er viktig for samfunnsutviklingen og den økonomiske utviklingen. Rådmannen foreslår bl.a. å sette av 8 millioner kroner til grunnerverv og utvikling av boligområder i 2020 og 2021.

Økonomisk utvikling:
Inntektssystemet gir Iveland kommune lavere inntektsvekst enn kostnadsøkningen i årene som kommer. Fra 2021 viser prognosene en økning i bruk av fondsmidler til drift. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. Iveland kommune må gjennomføre endringer innenfor tjenesteleveransene slik at de samlede driftskostnadene går ned, øke inntektene fra de områdene som kommunen rår over slik at de samlede tiltakene skaper grunnlag for balanse i budsjett og regnskap.  

Skoleelever:
Vatnestrøm skole har inneværende skoleår 17 elever. I følge prognosene vil antall elever reduseres gradvis de neste årene og ende opp med 12 elever i slutten av planperioden. Ved Iveland skole har man nå 172 elever. Her vil man oppleve en solid vekst de neste fire årene, og i følge prognosen vil hele 200 elever motta sin obligatoriske undervisning ved skolen i 2023.

Avgifter og betalingssatser:
Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten for private husholdninger fra 2 til 3 promille grunnet innføring av en reduksjonsfaktor på 30%, samt en generell avgiftsøkning på 3,0% på de fleste kommunale tjenestene. Årsavgift for vann, kloakk og slamtømming foreslås økt med 20%.  

Investeringer:
Rådmannen har satt av ca 37 mill kr til investeringer de to neste årene. Utvidelse av Skaiå barnehage (23 mill kr) og grunnerverv og utvikling av boligområder (8 mill kr) er de to store investeringene. I 2022 og 2023 er det kun satt av kr. 0,4 mill kr til investeringer. 

Aktuelle dokument

Her følger rådmannens budsjettdokument i sin helhet samt en inndeling i ulike tema:

Si din mening

Det har kommet inn 12 elektroniske innspill til rådmannens budsjettforslag innen fristens utløp. Disse blir forelagt de politiske utvalgene.

Videre saksgang

  • Formannskapet tirsdag 12. november kl. 09.00 - budsjettdrøfting
  • Tjenesteutvalget onsdag 20. november kl. 18.00
  • Formannskapet tirsdag 26. november kl. 09.00 - budsjettbehandling
  • Kommunestyret torsdag 12. desember kl. 17.00 - budsjett/øk.plan vedtas

Alle møtene er åpne for publikum.  

Kontaktinformasjon