Trangere rammer med muligheter for vekst og utvikling

Flere innbyggere:
Kommunens største inntektspotensial ligger i å øke antall innbyggere. De siste årene har det stort sett bare vært utviklingen knyttet til Åkle og noen enkelt frittstående boliger som har gitt boligvekst. Kommunen må nå igangsette stedsutviklingstiltak som kan øke innbyggertallet og boligutviklingen i kommunen. Iveland kommune vil i årene fremover ha fokus på bolig og næringsutvikling ved aktiv deltakelse og innovasjonsrettede tiltak. Rådmannen foreslår bl.a. å sette av 5 millioner kroner til grunnerverv av bolig og næringsområder i 2019.

Økonomisk utvikling:
Inntektssystemet gir Iveland kommune lavere inntektsvekst enn kostnadsøkningen i årene som kommer. Alt i 2019 må man benytte fondsmidler til driften, og videre i planperioden viser prognosene en kraftig økning i bruk av fondsmidler til drift. Dette er ikke en bærekraftig utvikling, og vil ikke bli godkjent av staten på sikt.
Iveland kommune må gjennomføre endringer innenfor tjenesteleveransene slik at de samlede driftskostnadene går ned, øke inntektene fra de områdene som kommunen rår over slik at de samlede tiltakene skaper grunnlag for balanse i budsjett og regnskap. 

Skoleelever:
Vatnestrøm skole har inneværende skoleår 15 elever i 1-4. trinn. I følge prognosene vil antall elever øke til 18 kommende skoleår, for deretter å bli redusert til 13 elever mot slutten av planperioden. Ved Iveland skole har man nå 160 elever. Her vil man oppleve en solid vekst de neste fire årene, og i følge prognosen vil hele 196 elever motta sin obligatoriske undervisning ved skolen i 2022.

Avgifter og betalingssatser:
Rådmannen foreslår en generell avgiftsøkning på 3,0% på de fleste kommunale tjenestene. Årsavgift for kloakk foreslås økt med 10% mens slamtømming foreslås økt med 20%. 

Investeringer:
Rådmannen har satt av 54,5 mill kr til investeringer i den fire årige planperioden. Dersom kommunestyret følger rådmannens forslag blir 36% av denne summen investert i 2019. De to største investeringene er erverv av næringsareal og/eller områder for fremtidig boligbygging (5 mill kr) og utvidelese av Skaiå barnehage ( 5 mill kr + 10 mill kr i 2020). Mot slutten av planperioden foreslår rådmann Sten Albert Reisænen å bruke 10 mill kr på opprusting av Ivelandshallen (ENØK, tilleggsisolering, radontiltak og ny ventilasjon).

Si din mening

I tiden frem til og med fredag 23. november kan hvem som helst melde inn sine synspunkter til budsjett og økonomiplan. Samtlige innspill vil blir forelagt formannskapet til deres budsjettmøte tirsdag 27. november. Benytt vårt elektroniske skjema.

Videre saksgang

Den videre saksgang er som følger:

  • Formannskapet tirsdag 13.11 kl. 09.00: Budsjettdrøfting
  • Tjenesteutvalget onsdag 21.11 kl. 18.00
  • Formannskapet tirsdag 27.11 kl. 09.00: Budsjettbehandling (innstilling til kommunestyret)
  • Kommunestyret torsdag 13.12 kl. 17.00: Budsjettet vedtas

Kontaktinformasjon