I sin innledning retter rådmannen fokus på utvikling og store mål:

Iveland kommune har over flere år hatt en positiv befolkningsvekst og en sunn økonomi. Befolkningsutviklingen gir kommunen utfordringer innenfor demografi, bygninger, infrastruktur og økonomi. Dette medfører at kommunen må ta flere større investeringer i økonomiplan perioden. Kommunen har egenkapital som forsvarer målrettede investeringer, og de må rettes mot kommuneplanens mål om vekst. Helse og omsorg, oppvekst, infrastruktur, stedsutvikling og effektivisering er investeringsområder som prioriteres. I kommende periode vil det være viktig å fokusere mål som motvirker en utvikling som kan redusere veksten. Kommunen må bidra til nærings- og samfunnsutvikling som fremmer befolkningsvekst. Åkle vil fortsatt være viktig for utviklingen av kommunen. Videre må kommunen jobbe fram et omdømme som vekker interesse for kommunen i hele regionen.

Investeringer:
Utbygging av Iveland bygdeheim for omsorg/demens (20 mill (2015) og 40 mill (2016)) samt utbygging ved Iveland skole (8 mill (2015) og 22 mill (2016)) er de to store investeringsprosjektene i planperioden. Til sammen foreslår rådmann Sten Albert Reisænen å investere for 119 mill kroner i fire års perioden i tillegg til formidlingslån. I planen blir det bl.a. også foreslått å sette av penger til utvidelse av Skaiå barnehage (2 mill kr (2015)), stedsutvikling Vatnestrøm (1 mill kr (2018)) og kunstgressbane Birketveit (2,5 mill kr (2018)). En samlet oversikt over planlagte investeringer for perioden 2015-2018 er tilgjengelig i høyre kolonne.
Det forutsettes betydelige tilskudd fra Husbanken ved utbygging av bygdeheimen.

Avgifter og betalingssatser:
Rådmannen foreslår en generell økning i avgifter og betalingssatser på ca 3% på de fleste kommunale tjenestene. Foreldrebetaling i barnehagen foreslås økt til kr. 2.580,- per måned i henhold ny maksimalsats gjennom forslag til Statsbudsjett.

Videre saksgang:
Formannskapet drøfter budsjett og økonomiplanen i møte 11. november. Den formelle politiske behandlingen blir som følger:

  • Levekårsutvalget tirsdag 18. november
  • Teknisk utvalg onsdag 19. november
  • Formannskapet tirsdag 25. november (fremmer innstilling til kommunestyret)

Formannskapet sin innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i to uker.
Kommunestyret behandler budsjett dokumentet torsdag 11. desember

Si din mening om budsjettet:
Vi vil gjerne høre din mening om rådmannens budsjettforslag. Alle innkomne svar overleveres til ordfører, varaordfører samt leder av levekårsutvalget og teknisk utvalg. For at politikerne skal få anledning til å behandle innspill fra innbyggerne, er siste mulighet til å sende inn denne elektroniske tilbakemeldingen fredag 14. november kl. 12.00.