Formannskapet har avvist rådmannens forslag om en avgiftsøkning på 22,7% på vann, kloakk og byggesaksgebyr. Nytt forslag er 2,7%. Andre endringer som formannskapet har lagt inn er bl.a. en videreføring av tilskuddsordningen til private veier samt fremskynde opparbeidelse av uteområdet ved Iveland skole fra 2018 til 2017.

I høyre kolonne finner du ett dokument med hele budsjettprosessen, fra rådmannens innstilling via politisk behandling med avstemming og frem til dagens innstilling til kommunestyret. Ett annet dokument tar kun for seg selve innstillingen. Vi anbefaler at man leser hele innstillingen ettersom punktene 1-12 er opprinnelig forslag fra rådmannen, mens punktene 13-23 er endringer vedtatt av formannskapet.

Kommunestyret behandler budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 torsdag 10. desember.