I sin innledning retter rådmannen fokus på utvikling og vekst i en tid med strammere økonomi:

De siste årene har Iveland hatt lav befolkningsvekst og økonomien har blitt strammere. Befolkningsveksten har ikke vært så høy som målet i Kommuneplan 2020. Når folketallet ikke vokser som planlagt gir det kommunen mindre inntekter og utfordringer innenfor den økonomiske utviklingen. I samsvar med kommuneplanen har Iveland tatt flere større investeringer i økonomiplanperioden, og disse ser man som nødvendige for fortsatt vekst og utvikling.

Til Fædrelandsvennen forteller han bl.a.:

Dette er det strammeste kommunebudsjettet jeg kan huske å ha vært med på. I år bruker Iveland kommune 108 millioner kroner på å drive kommunen. Neste år er det bare 107 millioner til disposisjon. Med lønns- og prisstigning på 2,7 prosent betyr det betydelige kutt. Alternativet er eiendomsskatt.

Rådmannen håper å unngå oppsigelser, men forteller at Iveland kommune er nødt til å spare kraftig på lønnsutgiftene. Det skal skje ved naturlig avgang, at ledige stillinger inndras og ved omplassering. 83 prosent av kommunes utgifter er lønn

Effektiviseringer innen resultatenhetene:
Gjennom budsjettdokumentet er følgende utvalgte effektiviseringstiltak lagt inn:
- Barnetrinnet (1.- 4. klasse) kan samlokaliseres fra august 2016
- Redusere administrative ressurser innen pleie- og omsorg
- Redusere i hjemmehjelp tjenesten
- Tilskuddet til Iveland idrettslag for oppkjøring av skiløyper reduseres
- Tilskuddsordningen til private veier utgår

To store investeringer:
Utbygging av Iveland bygdeheim for omsorg/demens sluttføres i 2016 innenfor en ramme på 60 mill kr (51 mill i 2016). Videre er det satt av 25,5 mill kr (20,5 mill i 2016) til utbygging av Iveland skole, byggetrinn 1. Rådmannen har videre satt av 15,5 mill kr til byggetrinn 2 (riving av 8- kanten og bygging av ny klasse 1-4 og SFO) fordelt på 2016 og 2017. Til sammen foreslår rådmann Sten Albert Reisænen å investere for 117 mill kroner i fire års perioden i tillegg til formidlingslån. Hele investeringsbudsjettet er lagt ut i høyre kolonne.
  
Avgifter og betalingssatser:
Rådmannen foreslår en generell økning i avgifter og betalingssatser på 2,7% på de fleste kommunale tjenestene, med unntak av vann og kloakk samt noen gebyr ved drift- og utviklingsavdelingen, der man foreslår en økning på 22,7%. Avgiftsøkningen på vann og kloakk vil utgjøre omlag 2.500 kroner per år for en snittbolig. Foreldreldrebetaling i barnehagen foreslås økt til kr. 2.655,- per måned fra janura 2016. En oversikt over samtlige avgifter og betalingssatser er lagt ut i høyre kolonne.

Videre saksgang:
Formannskapet drøfter budsjett og økonomiplanen i møte 10. november. Den formelle politiske behandlingen blir som følger:

  • Tjenesteutvalget onsdag 18. november
  • Formannskapet tirsdag 24. november (fremmer innstilling til kommunestyret)

Formannskapet sin innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i to uker.
Kommunestyret behandler budsjett dokumentet torsdag 10. desember