Mulighetens år - satser på barn og unge

Rådmannen presenterte sitt budsjettforslag for kommunestyret torsdag 3. november. Økt aksjeutbytte og salg av konsesjonskraft gir kommunen større handlingsrom i 2023.

Iveland kommune får signaler om en vekst på 4,4 % i forbindelse med lønns– og prisveksten i 2023. Vi er en kraftkommune og får som følge av høy strømpris økte inntekter gjennom aksjeutbytte i Agder Energi (nå Å Energi) og gjennom salg av konsesjonskraft. Iveland har i mange år hatt utfordringer i økonomien, men disse ekstra inntektene gir kommunen flere muligheter.

Rådmann Sten Albert Reisænen kaller 2023 "Mulighetenes år", og følger gjennom sitt budsjettforslag de signaler og vedtak som har kommet de siste årene. Flere millioner kroner satses på tiltak for barn, unge og innbyggere med levekårsutfordringer. Samtidig presiserer rådmannen at han er bekymret for økte varige kostnader. Vi har en høy lønns- og prisvekst i 2023 og en rekke samarbeid og ulike prosjekter koster kommunen stadig mer penger. Rådmannen finner det likevel forsvarlig å igangsette de tiltak som er omtalt gjennom drifts- og investeringsbudsjettet.    

Investeringer:
Det foreslås å investere 25,9 millioner kroner i planperioden. Det settes av 14,4 millioner i 2023. Tilkobling av boliger på Bergsøya til offentlig vann/avløp og infrastruktur næringstomt på Skaiå er de største investeringene i 2023, hver av dem stipulert til 2,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår videre å bruke 1 million kr til kjøp av en buss/minibuss i 2023. Den kan brukes til transport av beboere i forbindelse med dagsenterets aktiviteter, og fritidskoordinator (forslag om ny stilling) vil kunne ta med brukere på turer og aktiviteter. 
  
Økte driftsrammer til avdelingene:
Gjennom driftsbudsjettet har rådmannen funnet plass til følgende utvalgte tiltak i 2023 og 2024:

 • Kollektiv transport basert på bestillingsrute; 3 ruter igangsettes (en internrute og to ruter t/r Vennesla) - ett 2 årig prosjekt, kostnad kr. 1.325.000,- over to år
 • Implementere barnevernsreformen (100% stilling) over to år - kr. 800.000,- pr år
 • Miljøteraput / fritidskoordinator (100% stilling) over to år - kr. 750.000,- pr år
 • BUA Iveland; kr. 100.000,- pr år
 • Transport for barnehagebarn mellom Skaiå og Vatnestrøm, kr. 70.000,- 
 • Tiltakspakke familieteam kr. 100.000,-
 • Fritidsbank og sommercamp - fritidstilbud for barn og ungdom - kr. 100.000,-
 • Rydding langs kommunale veier kr. 300.000,-
 • Sommervedlikehold kommunale veier kr. 200.000,-.

Avgifter og betalingssatser:
Rådmannen foreslår en generell avgiftsøkning på 4,0% på de fleste kommunale tjenestene.

Vi anbefaler dere å lese rådmannens budsjettdokument, og gjerne melde inn deres innspill. Dersom vi mottar dette elektronisk innen mandag 14. november kl. 12.00, vil det bli forelagt de politiske utvalgene fra og med onsdag 16. november. I tiden mellom 23. november og 7. desember vil formannskapets innstilling ligge ute på høring. Det vil være mulig å komme med innspill i denne runden også. 

Formannskapets innstilling

Formannskapet behandlet budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026 i møte tirsdag 22. november. Vi har lagt ut to versjoner under; En versjon som viser hele behandlingen i formannskapet med innstilling fra rådmannen, politiske forslag, avstemming og vedtak (innstilling til kommunestyret), samt en versjon der kun vedtaket fra formannskapet (innstilling til kommunestyret) er med.   

Vi anbefaler å prioritere første strekpunkt for å få helheten og hele behandlingen. Formannskapet har på møte 22. november bl.a. vedtatt enstemming, og henstiller kommunestyret om, å vedta følgende punkter:

 • For eiendomsskatteåret 2023 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige eiendommer til 1 promille. Det innføres et bunnfradrag på kr 500.000,-. Dekkes inn gjennom redusert budsjettert årsoverskudd. 
 • Forprosjekt nytt kommunalt drikkevann Vatnestrøm tilføres 400 000,-
 • Frivilligheten får tildelt en pott på kr 70 000,-. Dekkes over disposisjonsfondet. Rådmannen for i oppdrag å komme med forslag til regelverk og søknadsprosedyre for potten. Regelverket behandles i kommunestyret februar 2023.
 • Det gjennomføres et mulighetsstudie for lokalen til tidligere Vatnestrøm skole innenfor en ramme på kr 400 000,-. Dekkes over disposisjonsfondet.

Det er mulig å komme med innspill. Dette meldes evt inn via eget elektronisk skjema. Det er ønskelig å motta innspill senest mandag 5. desember kl. 23.59. Alle innspill vil da bli sendt ut til kommunestyrets representanter.

Kommunestyret sitt vedtak

Kommunestyret behandlet budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026 i møte torsdag 8. desember 2022. Her følger deres vedtak i to versjoner:

 • Budsjettbehandling kommunestyret 8. desember - hele behandlingen (pdf)
 • Budsjettbehandling kommunestyret 8. desember - kun vedtak (pdf)

For å forstå helheten i saken, må man sette seg inn i hele prosessen, fra rådmannens innstilling, gjennom de politiske utvalgene via formannskapet og til den endelige behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret sitt vedtak vil bli tilpasset opprinnelig budsjettforslag, slik at vi får et endelig godkjent budsjett. Dette ble klart og lagt ut på våre hjemmesider 12. januar 2023 (pdf). Ligger også ute på aktuell side på våre hjemmesider. 

Si din mening

Formannskapet behandlet budsjettet tirsdag 22. november og innstillingen er nå lagt ut (forrige avsnitt). Dersom du / dere har innspill til dette, er det mulig å melde inn sine synspunkter frem til mandag 5. desember kl. 23.59 (anbefales). Alle innspillene vil bli sendt ut til kommunestyrets representanter. Innspill som kommer inn tirsdag 6. desember og onsdag 7. desember, må sendes på mail til postmottak. Budsjettet behandles torsdag 8. desember. 

Videre saksgang

Den videre saksgang er som følger:

 • Formannskapet tirsdag 8. november kl. 08.30 (budsjettdrøfting)
 • Tjenesteutvalget onsdag 16. november kl. 18.00
 • Formannskapet tirsdag 22. november kl. 08.30 (budsjettbehandling (innstilling til kommunestyret))
 • Kommunestyret torsdag 8. desember kl. 18.00: Budsjettet vedtas
 • Det endelige budsjettvedtaket legges ut onsdag 21. desember (protokollen ligger allerede ute)

Ungdomsrådet og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse diskuterer budsjettforslaget mandag 7. november. 

Kontaktinformasjon