Stortinget bevilget i 2015 til sammen 110 millioner kroner over statsbudsjettet, og disse pengene gir nå ca. 9 900 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. I år fikk Nkom inn 172 søknader fra kommuner i 18 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, ble 32 søknader innvilget.

Til sammen ble det søkt om 645 millioner kroner i støtte, og de 110 millionene Nkom i år har til rådighet gir om lag 9 900 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

I dag er kapasiteten på Tingtjønn begrenset. Svært få husstander har bredbåndstilgang over 4Mb/s. Det konkrete prosjektmålet er å gi tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet til de 24 fastboende husstandene samt 13 fritidseiendommer. I dette bo-området bor flere nyetablerte familier med studenter og pendlere der flere er avhengige av hjemmekontorløsninger. I tillegg er det etablert næringsvirksomhet.

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 850.000,-, og vil i hovedsak bli finansiert gjennom tilskudd fra Nkom på kr. 450.000,- og en kommunal andel. I følge tidsplanen vil arbeidet bli gjennomført i 2016.

Vår andre søknad om tilskudd til bredbåndsdekning på Mykjåland ble dessverre avslått.