Endringene gjelder fra søknadsperioden for januar, som starter 15. desember.

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Bostøttekontoret er lokalisert til NAV-Iveland på kommunehuset.

Kan du få bostøtte?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 

Søk bostøtte:
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer:
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte:
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   


Iveland kommune abonnerer på tjenestekatalogen fra Kommuneforlaget. Her ligger alle våre tjenester tilgjengelig. Katalogen oppdateres i stor grad automatisk. I tilknytning til denne saken har vi lagt inn en link til tjenesten "Bostøtte". Her finner du relevant informasjon om ordningen.