Boligundersøkelsen

Hvordan står det til med de eldres bosituasjon i Iveland kommune?

Boligundersøkelsen 2022 QR kodeIveland kommune planlegger for framtida, og vi ønsker å se nærmere på bosituasjonen til eldre over 60 år. Hvordan opplever de eldre den i dag, og evt tanker for fremtiden. Vi har utarbeidet en spørreundersøkelse som vi ber alle over 60 år om å besvare. Alt er anonymt, og ingen svar kan spores tilbake til avsender. Undersøkelsen tar omtrent 30 minutter å besvare. Benytt denne lenken eller scann inn QR-koden. Svarene er viktig for oss, så vi oppfordrer evt barn / barnebarn til å bistå de eldre. Én besvarelse per husstand. 
Undersøkelsen kan besvares til og med 31. januar. Bakgrunn for undersøkelsen:
Iveland kommune er en av 12 kommuner som deltar i nettverket «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktskommuner" i samarbeid med Husbanken og Distriktssenteret. Prosjektperioden er 2020 – 2022. Befolkningsprognoser viser at andelen eldre vil øke sterkt i årene frem mot 2030, og utviklingen vil særlig treffe de mindre kommunene. Det er et mål i den nasjonale boligpolitikken at flere eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Dagens boligmasse er lite tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, og mange eldre vil ha behov for bedre tilgjengelige boløsninger med hensyn til funksjonalitet og lokalisering. I distriktskommuner vil denne utfordringen være ekstra tydelig på grunn av at utbyggingsprosjekter kan være ulønnsomt for utbyggere og risikabelt med tanke på boligprisfall for kjøperne. Mange distriktskommuner har såkalte tynne boligmarkeder" som kjennetegnes ved at de har liten omsetningsaktivitet, lite boligbygging og et ensidig boligtilbud.

Målet for samarbeidet er å se på hvordan distriktskommuner kan legge til rette for å utvikle tilbudet av aldersvennlige boliger (både eksistererende og nye boliger), i aldersvennlige bomiljø, slik at det gir gevinster for den enkelte beboer, for kommunen og for lokal samfunnsutvikling. Arbeidet skal omfatte en vurdering av eksisterende virkemidler og forslag til nye. Partene skal også identifisere flaskehalser for aldersvennlig boligutvikling og gi råd om hvordan kommunene kan koble eldreboligpolitikken til overordna samfunnsplanlegging, stedsutvikling og folkehelsearbeid. Det er et mål å utvikle metoder, få frem virkemidler og verktøy i form av bedre arealplaner, samfunnsplaner, konkrete prosjekter eller tiltak, og spesialt prosjekter som ivaretar sosiale boformer.
 
Noe av arbeidet i prosjektet blir å styrke planarbeidet, slik at aldersvennlig planlegging gjennomsyrer flere aktuelle tema. Kommunen ønsker i forkant av revidering av kommuneplanens samfunnsdel å kartlegge følgende tema og problemstillinger gjennom undersøkelsen «Mobilitet blant eldre på boligmarkedet − holdninger, drivere og barrierer»:
  • Hva er eldre personer sine valgmuligheter på boligmarkedet? Og hvordan varierer disse mulighetene med faktorer som for eksempel geografi og økonomi?
  • Hva kjennetegner eldre personers faktiske flytte- og utbedringsaktivitet? Hvordan har denne aktiviteten endret seg over tid? (Flytter seniorer og eldre mer enn før?).
  • Hva fremmer («drivere») og hindrer («barrierer») boligutbedring og flytting med tanke på aldersrelatert funksjonsnedsettelser? Finnes det geografiske variasjoner med hensyn til disse driverne og barrierene?

Boligundersøkelsen 2022 QR kode 

Kontaktinformasjon