Planens innhold

Planen legger til rette for sentrumsnær boligbygging og sentrumsfunksjoner, og er en videreføring / videreutvikling  av opphevet plan fra 2000. Planens  dokumenter er tilgjengelig i eget avsnitt i denne artikkelen.
Kommunestyrets vedtak kan påklages av direkte berørte grunneiere, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er  tre uker fra kunngjøringsdato, det vil si fredag 12. januar 2018.

Frist for krav om innløsing etter plan- og bygningsloven § 15-2 er tre år fra kunngjøringsdato.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon