Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Kommunens ROS analyse er utarbeidet av fire ulike faggrupper i et samarbeid med de fire Setesdalskommunene. Faggruppene er sammensatt av personer med høy kompetanse innen områdene helse/omsorg, oppvekst, teknisk sektor og sentraladministrasjon. Faggruppene har nøye vurdert alle hendelser som kan inntreffe, og ut fra en vurdering av sannsynlighet og konsekvens valgt å fokusere på 28 ulike hendelser. For hver av de 28 hendelsene som kan ramme innbyggerne og kommunens organisasjon, er det gjort en grundig analyse av tilstand, trussel og tiltak. Konkrete prosedyrer (tiltakskort) for håndtering av de ulike hendelser er utarbeidet, og tas i bruk umiddelbart når hendelsene inntreffer. En rekke forebyggende tiltak er gjennomført de senere årene.

Arbeidet ble nylig avsluttet. En ROS for Setesdal 2020 kan leses her (pdf)

Kriseledelsen

Kriseledelsen:
Ved uønsket hendelse eller krise jfr. kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), skal ordfører/rådmann kontaktes umiddelbart. Ordfører/rådmann vil avgjøre om det skal etableres kriseledelse i kommunen. Ved etablering kontaktes politi/lensmann og Fylkesmannens beredskapsavdeling.

Medlemmer i kriseledelsen:

 • Ordfører – leder                                              
 • Rådmann – administrativ leder                                
 • Organisasjonssjef – informasjonsleder       
 • Tjenesteleder drift og utvikling                      
 • Tjenesteleder helse og velferd                      
 • Tjenesteleder oppvekst                                 
 • Kommunelege                                                            
 • Lensmann/politi

Psykososialt kriseteam

Når en ulykke, krise eller tragisk hendelse rammer enkeltpersoner, vil familie og andre nærstående eller berørte ha behov for oppfølgning. Med krise menes plutselige og uventede hendelser som for den enkelte oppleves uhåndterbare. Med oppfølgning menes å kartlegge behov og iverksette tiltak ut fra faglig vurdering, og i samarbeid med de involverte.

Medlemmer i psykososialt kriseteam:

 • Kommunelege
 • Psykiatrisk sykepleier (1)
 • Psykiatrisk sykepleier (2)
 • Helsesøster
 • Skolehelsesøster
 • Sogneprest
 • Vennesla og Iveland lensmannskontor
Tjenesten er tilgjengelig mandag til søndag fra kl. 08.00 til kl. 23.00. Ved behov for bistand fra psykososialt kriseteam, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117.

Ansvar og oppgaver for kommunen ved kriser

Kommunen sitt ansvar i en krisesituasjon er å ta del i arbeidet med tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Eksempel på oppgaver som kommunene kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon, i samråd med nødetatene kan være:

 • håndtere skadede personer
 • omsorg for personer som har blitt utsatt for store påkjenninger
 • bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område
 • innkvartering av ulykkesrammede personer eller redningsmannskap
 • informere om situasjonen i kommunen
 • sikre helsemessige og trygge næringsmiddel og drikkevann
 • gjennomføre regulerings-/rasjonaliseringstiltak
 • rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg
 • opprydding, opprensing, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet
 • vern om kulturelle verdier

Krisehåndtering:
Når det inntreffer kriser som berører enkeltmennesker eller større og mindre befolkningsgrupper er det flere hjelpesystemer som kan benyttes alt etter hva som er krisens innhold. Det kan nevnes fastlege, psykisk helsearbeidere, legevakt, politi, branntjenesten, barnevernstjenesten, prest, diakon mm.

Psykososialt kriseteam:
Iveland kommune har et kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Kriseteamets rolle er å være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon. Det er primært politi, brannvakt, legevakt, sykehus o.l. som sørger for å tilkalle kriseteamet.

Kriseledelse:
Kommunens kriseledelse trer i kraft ved store hendelser som rammer kommunen. Dette kan være strømstans, store nedbørsmengder, ekstremvær eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen skal bistå det offentlige redningsapparatet for å proiritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Iveland kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Iveland kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Egenberedskap

Vær beredt:
De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av - vann, mat, medisiner og varmekilder - er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Vurder risiko og sårbarhet i ditt hjem:
Tenk igjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser kunne det ha fått og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det. Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker.

Les mer om egenberedskap her

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon