Nedgang over tid

Oversikten viser at 17 menn og seks kvinner er uten fast arbeid pr 30. oktober 2020. Dette er en nedgang på tre personer fra forrige måned, men en økning på 14 personer fra oktober 2019.
Tallene ved utgangen av oktober tilsvarer en arbeidsledighet på 3,6%. Tallet for Agder er 3,3% og for landet som helhet 3,5%. 

Det har vært en jevn positiv nedgang over tid. Arbeidsledigheten var oppe i over 8% våren 2020, men har gradvis blitt redusert. I neste avsnitt kan du lese mer om Agder tallene og utviklingen i Norge fra koruna pandemien tok til våren 2020.

Aktuelle linker

Vi bringer her oversiktlige og gode pdf-filer som viser antall arbeidssøkere i Iveland og landet forøvrig samt utviklingen over tid: