Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Nytt råd for personer med funksjonssettelse blir opprettet av kommunestyret i januar 2020. Inntil videre er det råd for eldre og funksjonshemmede som ivaretar denne rollen. 

Mandat / vedtekter:
Retningslinjer for perioden 2019-2023 utarbeides høsten 2019. 

Overordnede saker:
Rådet bør gi råd om hvordan kommunen kan hindre at diskriminering skjer, jfr. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen. Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker og ta del i:

 • Økonomiplanen og årsbudsjettet 
 • Kommunens samfunnsplan
 • Kommunal og regional planlegging 
 • Planprogram og konsekvensutredninger 
 • Boligprogram og reguleringssaker
 • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
 • Samhandlingsreformen
 • Andre relevante saksområder

Her kan du lese mer om oppgavene til rådet

Leder av utvalget er Anne Lise Chermiti.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

I perioden 2019-2023 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Lars Arnfinn Flatelid (leder) Frp Anita Løvdal (Frp)
Linda Skripeland (nestleder) Ap Per Olav Engen (Ap)
Siri Furholt  Partiuavh. Andreas Aspevold
John Tomas Homme Partiuavh. Svein Hillestad (Krf)
Øyvind Skaiaa Sp Hege S Robstad (Ap)


Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
Vi legger ut saksdokumentene på våre hjemmesider.

Møtedato: Saksdokumenter: Møteprotokoll:
14.11.2019 Saksdokumenter (pdf)  
22.05.2019 Saksdokumenter (pdf)
Årsmelding Iveland kommune 2018 (pdf)
Årsregnskap Iveland kommune 2018 (pdf)
pdf
28.03.2019 Saksdokumenter (pdf) pdf


Sekretær og kontaktperson for utvalget er rådgiver Inger Lise Austrud, 918 69 975
 

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer (formannskapet) og to medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg i lønns-, personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er de oppgaver og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:

 • Ansettelse, konstituering og oppsigelse av rådmann
 • Søknad om permisjon fra rådmann
 • I forbindelse med budsjettbehandlingen drøfte forslag som berører de ansattes situasjon
 • Forslag til reglementer og planer som berører ansatte i kommunen, herunder: "Personalpolitiske retningslinjer"
 • Permisjonsreglement
 • Reglement for telefongodtgjørelse
 • Opplæringsplan
 • Nye organisasjons- og bemanningsplaner
 • Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler
 • Forslag til effektiviseringstiltak av vesentlig betydning
 • Retningslinjer for delegasjon av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen
 • Institusjonsstyrer og forretningsstyrer
 • Andre saker ang. lønns-/personal- og organisasjonsforhold som skal behandles av kommunestyret

Organisasjonssjef Lasse Hornnes er sekretær for utvalget.
 

Styrer, råd og utvalg 2019-2023

 

Kontaktinformasjon