Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede er opprettet av kommunestyret. Utvalget er lovpålagt og består av en leder, nestleder og tre medlem.

Rådet er et rådgivende organ og skal inn i alle saker som angår funksjonshemmede og eldre. Rådet kan ha observatørstatus med tale- og forslagsrett i ulike politiske utvalg. Rådet står fritt til å ta opp saker de ønsker innenfor mandatet.

Mandat / vedtekter:
Kommunestyret har vedtatt mandat og vedtekter for rådet. Dette finnes i tilknytning til denne artikkelen.

Overordnede saker:
Rådet bør gi råd om hvordan kommunen kan hindre at diskriminering skjer, jfr. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen. Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker og ta del i:

 • Økonomiplanen og årsbudsjettet (kap. 8 i kommuneloven)
 • Kommunens samfunnsplan
 • Kommunal og regional planlegging (kap. 7-12 i plan- og bygningsloven)
 • Planprogram og konsekvensutredninger (kap. 4 og kap 14 i plan- og bygningsloven)
 • Boligprogram og reguleringssaker
 • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
 • Samhandlingsreformen
 • Andre relevante saksområder

Leder av utvalget er Anne Lise Chermiti.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

I perioden 2015-2019 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Lars Arnfinn Flatelid (leder) Frp 1. Evelyn M. Honnemyr (Sp)
Karl Inge G Thomassen (nestleder) Krf 2. Aslak Øyna (Krf)
Kristin Skaiaa (Sp) Sp  


Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
 

Møtedato: Saksdokumenter: Møteprotokoll:
22.05.2019 pdf 
Årsmelding Iveland kommune 2018 (pdf)
Årsregnskap Iveland kommune 2018 (pdf)
pdf
28.03.2019 pdf pdf
07.11.2018 pdf pdf
12.09.2018 pdf pdf
02.05.2018 pdf pdf
14.02.2018 pdf (saksliste)
pdf (Inkluderende læringsmiljø i Ivelandskolen)
pdf


Sekretær og kontaktperson for utvalget er Kjell Ivar Hommen
 

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer (formannskapet) og to medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg i lønns-, personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er de oppgaver og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:

 • Ansettelse, konstituering og oppsigelse av rådmann
 • Søknad om permisjon fra rådmann
 • I forbindelse med budsjettbehandlingen drøfte forslag som berører de ansattes situasjon
 • Forslag til reglementer og planer som berører ansatte i kommunen, herunder: "Personalpolitiske retningslinjer"
 • Permisjonsreglement
 • Reglement for telefongodtgjørelse
 • Opplæringsplan
 • Nye organisasjons- og bemanningsplaner
 • Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler
 • Forslag til effektiviseringstiltak av vesentlig betydning
 • Retningslinjer for delegasjon av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen
 • Institusjonsstyrer og forretningsstyrer
 • Andre saker ang. lønns-/personal- og organisasjonsforhold som skal behandles av kommunestyret

Organisasjonssjef Lasse Hornnes er sekretær for utvalget.
 

Tilknytta elementer

 

Kontaktinformasjon