1. januar trådte den lovfestede aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år i kraft. De statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er endret fra samme dato.
Sosialtjenesteloven har fått en ny § 20 a om bruk av vilkår for personer under 30 år.  

Formålet med lovfestet aktivitetsplikt for unge stønadsmottakere er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. NAV-kontoret skal derfor stille vilkår om aktivitet for personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler imot. Det må foretas en individuell vurdering av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte og som styrker personens muligheter for å få arbeid. § 20 a og nytt tredje ledd i § 20 gir også hjemmel til å redusere stønaden ved brudd på vilkår.