Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.
Kommuneplanen, samfunnsdelen, ble vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014. 

Gjeldende kommuneplan:

Kommuneplan, samfunnsdel mot år 2026 (pdf)
Kommuneplan for Iveland kommune, arealdel mot år 2020 (pdf)
Kommuneplan for Iveland kommune, arealdel - tekstdel (pdf)


 

Kommunale planer

På denne siden finner du et utvalg av kommunale planer og andre styringsdokument for Iveland kommune.
 

Navn: Vedtatt Merknader:
Planstrategi for Iveland kommune (pdf) 22.06.2016 Revideres hvert 4 år
Trafikksikkerhetsplan 2019-2013 (pdf) 04.04.2019  
Virksomhetsplan NAV Iveland 2018 (pdf) 15.02.2018  
Kommunal boligplan 2014-2020 (pdf) vedtekter (pdf) 11.12.2014 / 07.05.2015  
Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage og skolemiljø (pdf)   Oppdatert 2018
Kvalifisert for framtida 2018 (pdf) 20.09.2018 Oppdatert 2018
Kulturminneplan 2018 - 2022 (pdf) 13.12.2018  
Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid (pdf)   2017/2018
Handlingsplan mot radikalisering (pdf)   Utarbeidet 2015
Strategiplan idrett og friluftsliv (pdf) 15.12.2016 Revideres hvert 4 år
Handlingsplan for folkehelse 2019 (pdf) 13.12.2018 Revidert 13.12.2018

 

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan og budsjett er de viktigste plandokumentene i kommunen, og viser de kostnadene og finansiering av våre viktigste satsingsområder for den kommende fire års perioden.

Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019: Merknader:
Økonomiplan 2019-2022 - budsjett 2019 - endelig versjon (pdf)
- oppdaterte tabeller i vedtaket helt til slutt -
23.01.2019
Kommunestyret sitt budsjettvedtak (pdf)
- oppdaterte tabeller 
13.12.2018
Formannskapets innstilling til kommunestyret (pdf) 27.11.2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 (pdf) 08.11.2018

 

Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018: Merknader:
Økonomiplan 2018-2021 - budsjett 2018 - endelig versjon med oppdaterte tabeller (pdf) Endelig versjon!
Kommunestyret sitt budsjettvedtak (sak 65/17) 14. desember

Formannskapets innstilling til kommunestyret (pdf)
Rådmannens forslag - formannskapets innstilling (pdf) 

28. november
28. november
Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2018-2021 (pdf) 9. november 

Kommuneregnskap

Årsmeldinger

Her legger vi ut de siste årsmeldingene til Iveland kommune.
 

Årsmelding for Iveland kommune Årstall
Årsmelding for Iveland kommune (pdf (behandles av kommunestyret 13. juni 2019)) 2018
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2017
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2016
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2015

 

Reguleringsplan

En rekke regulering- og detaljreguleringsplaner blir behandlet i kommunen i løpet av året. Samtlige planer er tilgjengelig i planinnsyn omlag fire uker etter at planen er vedtatt.
Planene kan du se i planinnsyn.

Planer til høring

Det er mulig å avgi høringsuttalelse til planer / saker som ligger ute til offentlig ettersyn. Benytt vårt elektroniske skjema. Per 20. juni 2019 har vi to planer ute på høring:

Planer til høring

Navn på plan: Høringsfrist
Iveland gård - reguleringsplan  12. august
Kommuneplanens arealdel 10. august

Kontaktinformasjon