B
Barn og ungdom - innspill til elevrådet (0935)
Barnehage - Endring av oppholdstid (KF-120-0935)
Barnehage - midlertidig barnehageplass 2020-2021
Barnehage - Permisjon og utmelding (KF-107B-4218)
Bolig og Eiendom - Differansiering av renovasjonsavgift (0935)
Bolig og eiendom - Gravetillatelse
Bolig og eiendom - Søknad om utslipp av avløpsvann
Brøyting av privat vei (0935)
Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 (0935)
Bygg og eiendom - Byggesaksblanketter (ny)
Bygg og eiendom - Konsesjon (flere skjema)
Bygg og eiendom - Tinglysning av eiendom (flere skjema)

E
Egenmelding ved fravær (KF-710)
Eiendomsskatt - nedsettelse eller ettergivelse (KF-496-0935)

G
Gjeldsrådgivning (KF-629)

H
Helse og omsorg - Helse og omsorgstjenester
Henvendelse om tekniske tjenester (KF-108)
Høringsuttalelse (KF-239)

I
Innsynsbegjæring (KF-390)

K
Kartlegging av internettforbindelse (KF-674)
Klage på eiendomsskatt (KF-500)
Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)
Kommunal bolig - oppsigelse (KF-568-0935)
Kommunale boligtilbud (KF-459-0935)
Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - innspill (0935)
Kulturmidler (KF-109-0935)
Kulturpris - kandidatforslag (KF-498-0935)
Kulturskole - Søknad om opptak (KF-172-0935)
Kulturstipend (KF-519-0935)

L
Ledsagerbevis - Søknad om (KF-177)

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

N
NAV - Diverse søknadsskjema
NAV - Søknad om startlån

R
Reduksjon / fritak fra kommunale avgifter (KF-628)
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-234)

S
Skole - fri fra undervisning (KF-255-0935)
Skole - Fritak for skolegudstjeneste o.l. (KF-631)
Skole - SFO - ny plass, permisjon og utmelding (KF-105-0935)
Skole - skoleskyss (KF-165-0935)
Søknad om fiberutbygging (0935)
Søknad om permisjon (KF-343-4218)

T
Tilskudd til bygging av ny bolig
Trafikksikkerhetsplan (0935)

V
Vann og avløp - ferdigmelding arbeid på vann og avløpsanlegg
Vann og avløp - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Vann og avløp - søknad om tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg
Vielse - bestilling (KF-620)
Voss-stipend

Kontaktinformasjon