Vanndråper

Vann og avløp

Vann:
Kommunen driv fire vassverk, på Birketveit, Skaiå, Skisland og Vatnestrøm. Drifta av vassverka er underlagt strenge retningslinjar frå Mattilsynet og Helsedirektoratet.

Avløp:
Fire avløpsanlegg tar i mot og rensar sanitært avløpsvatn frå tettstadene Birketveit, Skaiå, Skisland og Vatnestrøm. Renseanlegga har alle ein biologisk/kjemisk renseprosess, men har elles noko ulik oppbygging og alder. Det er installert alarmsystem på renseanlegg og pumpestasjonar for å redusere utslepp av urensa vatn til eit minimum.

Slamtømming:
Tømming av slam fra slamavskillere og tette tanker faller inn under dine årlige kommunale avgifter. Kommunen er ansvarlig for at tanken din tømmes. For boligeiendommer som er tilkoplet slamavskiller, er det pliktig tømming av slamavskiller minst annet hvert år. For fritidsboliger er det fast tømming av slamavskillere minimum hvert fjerde år. Tette tanker tømmes 2 ganger årlig.
Tømming utover det som er fastsatt for din eiendom (ekstratømming) rekvireres hos Iveland kommune og faktureres ekstraordinært. Det er ikke adgang til rekvirere tømming direkte hos renovatør.
Ekstra tømming kan bestilles ved å henvende seg til driftsleder Jonny Lilletveit.

Vannprøver og analyser:
Vi vil med ujevne mellomrom legge ut vannprøver fra Vatnestrøm vannverk, og evt andre vannverk på denne siden. 
 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg